شرايط و ضوابط استفاده از وبسايت و خدماتStayInIran
StayInIran بخش رزرواسيون آنلاين شرکت پويانه براي اقامتگاه مي باشد. پويانه يک شرکت ايراني مديريت و افزايش توريست است که دفاتر آن در ايران به نشاني ايران، تهران، خيابان پاسداران، ميدان نوبنياد، نبش کوهستان پنجم پلاک 6 مي باشد.
اين شرايط و ضوابط تشريح مي نمايد که چگونه وبسايت و خدمات StayInIran بايد مورد استفاده قرار گيرد. لطفاً آنها را به دقت مطالعه نماييد و در صورتي که با آنها موافق نيستيد، به هر طريق يا شيوه از دسترسي به اين وبسايت يا استفاده از خدمات ارائه شده توسط StayInIran خودداري فرمائيد. با دسترسي به اين وبسايت شما شرايط و ضوابط مندرج در اينجا را قبول مي نماييد.
بالاخص ميزبانان بايد متوجه و مطلع باشند که چگونه قوانين در شهر آنها اعمال مي شود. در بسياري از نقاط، قبل از ليست نمودن املاک و يا پذيرش مهمان، ميزبانان بايد اقدام به ثبت و اخذ پروانه و مجوز نمايند. ميزبانان بايد قبل از ليست نمودن اقامتگاه خود بر روي StayInIran اقدام به بررسي و مطالعه قوانين محلي نمايند.
اين شرايط و ضوابط ممکن است هرازچندگاهي دستخوش تغيير قرار گيرد. به روز رساني و تغييرات مزبور براي اينکه اجرايي گردند نياز به اعلام قبلي به کاربران ندارند. نسخه قابل اعمال اين شرايط و ضوابط با توجه به شرايط با در اختيار گذاردن اين شرايط و ضوابط تعيين خواهد شد. هر کاربر بايد به شرايط و ضوابط موجود در وبسايت مراجعه نمايد تا مطمئن شود زماني که تعهدي را در برابر StayInIran ، هر کاربر ديگر يا هر شخص ثالثي برعهده مي گيرد وظايفش چه خواهد بود.
شرايط و ضوابط
آخرين به روز رساني: 10 مهر 1395
1. تعاريف قابل اعمال
StayInIran يک بستر آنلاين را فراهم مي آورد که با کمک آن ميزباناني که اقامتگاهي را براي اجاره دارند مي توانند به مهماناني که به دنبال چنين اقامتگاه هاي اجاره اي و يا خدمات مي گردند متصل شوند (اين موارد بطور کلي، "خدمات" ناميده مي شود).
وبسايت StayInIran ،مشتمل بر کليه محتويات، ترسيم ها و هرگونه موارد تصويري نمايش داده شده بر روي www.StayInIran.com و هر وبسايت ديگري که از طريق آن StayInIran اقدام به ارائه خدمات مي نمايد بطور کلي "وبسايت " ناميده مي شود.
هر فرد که به نام خود يا از جانب هر شخص ثالثي از قبيل کارفرما ،چه کاربر ثبت شده باشد چه نباشد و از وبسايت بهره گيري مي نمايد "کاربر" ناميده مي شود.
هر فردي که بطور موفقيت آميز و کامل روند ثبت نام StayInIran را تکميل نمايد شامل (نه محدود به): ميزبانان و مهمانان، تحت عنوان "کاربر ثبت شده" ناميده مي شود.
ملک مسکوني موجود براي اجاره يا تصرف قانوني "اقامتگاه " ناميده مي شود.
شخص (يا اشخاصي) که آگهي يا ليستي را در StayInIran ايجاد مي نمايد و اقامتگاهي را براي اجاره يا تصرف [قانوني] ارائه مي نمايد " ميزبان" ناميده مي شود.
آگهي، ليست يا هرگونه اعلاميه که توسط ميزبان ايجاد شده و يک اقامتگاه را براي اجاره به نمايش گذارده يا توصيف مي نمايد "ليست نويسي" ناميده مي شود.
کاربر ثبت شده اي که از طريق StayInIran يا از طريق هرگونه خدمات موجود در وبسايت درخواست رزرو اقامتگاه از ميزبان را مي نمايد يا کابر ثبت شده اي که چنين اقاماتگاهي را از طريق StayInIran اجاره يا تصرف نموده است "مهمان " ناميده مي شود.
هر شخصي که توسط مهمان براي حضور در اقامتگاه در حين مدت اقامت خود دعوت شده است "مدعو " ناميده مي شود.
هرگونه نوشته، ترسيم، شکل، موسيقي، نرم افزار، صدا، ويدئو، اطلاعات و هرگونه موارد تصويري که StayInIran از طريق وبسايت ارائه مي نمايد "محتواي مالکانه " ناميده مي شود که شامل موارد ايجاد و پست شده توسط ميزبانان و مهمانان بر روي StayInIran نمي شود.
هرگونه نوشته، ترسيم، شکل، موسيقي، نرم افزار، صدا، ويدئو، اطلاعات و هرگونه موارد تصويري که توسط ميزبانان، مهمانان و ارائه دهندگان منتخب خدمات بر روي ليست نويسي يا پست ايجاد شده توسط وي بر روي StayInIran نمايش داده مي شود "محتواي کاربر " ناميده مي شود.
محتواي کاربر(ان)،به اضافه محتواي StayInIran بطورکلي "محتوا" ناميده مي شود.
هرگونه ماليات بر معاملات از قبيل ماليات بر فروش، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات کالاها و خدمات، ماليات تصرف کوتاه مدت، ماليات گردشگر يا بازديدکننده، ماليات اقامت يا اجاره اقامتگاه، هزينه ها )مانند هزينه مرکز همايش) که ممکن است يک ميزبان بر اساس قانون ملزم به دريافت و پرداخت آن به نهادهاي دولتي باشد و ساير مالياتهاي تکليفي، شخصي يا درآمد شرکت تحت عنوان "ماليات " ناميده مي شود.
هرگونه مجوز يا پروانه که ميزبانان بر اساس قانون يا توسط مراجع قانوني يا مقامات صلاحيتدار محلي يا غيره براي اجاره دادن يا اجاره کردن هر نوع اقامتگاه ملزم به اخذ آن مي باشند "مجوز " ناميده مي شود.
مدت زماني (تعيين شده به صلاحديد StayInIran ) که از زمان درخواست رزرو توسط مهمان شروع مي شود و در طي آن يک ميزبان مي تواند تصميم بگيرد که درخواست رزرو را قبول يا رد نمايد، مذکور در وبسايت تحت عنوان "دوره درخواست رزرو" ناميده مي شود.امکان اعمال دوره درخواست رزرو متفاوت براي هرمکان وجود دارد.
مبالغ کلي که که موعد آن فرا رسيده و بايد توسط مهمان در ازاي اقامت در يک اقامتگاه پرداخت شود "هزينه اقامتگاه" ناميده مي شود. ميزبان به صلاحديد خود (بدون دخالت StayInIran ) هزينه اقامتگاه را تعيين مي نمايد. ميزبان مي تواند تصميم بگيرد که علاوه بر اين مبالغ (۱) هزينه مربوط به نظافت يا هرگونه هزينه ديگر تاييد شده توسط StayInIran و/يا (۲) مالياتهايي که ميزبان قانوناً موظف به دريافت از مهمانها مي باشد اضافه نمايد.
هزينه هاي دريافتي توسط StayInIran از ميزبان براي استفاده از وبسايت و تسهيلات و خدمات آنلاين و آفلاين آن که به صورت درصدي از هزينه اقامتگاه محاسبه مي شود تحت عنوان"هزينه ميزبان" ناميده مي شود. زماني که ميزبان بخواهد درخواست رزرو يک مهمان را تاييد نمايد هزينه هاي مزبور به او نشان داده مي شود.
هزينه هاي دريافتي توسط StayInIran از مهمان براي استفاده از تسهيلات و خدمات آنلاين وبسايت که به صورت درصدي از هزينه اقامتگاه محاسبه مي شود تحت عنوان "هزينه مهمان " ناميده مي شود. مهمان پس از ارسال درخواست رزرو خود به ميزبان از هزينه قابل اعمال مطلع خواهد شد.
هزينه مهمان و هزينه ميزبان به طور کلي "هزينه خدمات " ناميده مي شوند.
هزينه اقامتگاه، هزينه مهمان به همراه هرگونه ماليات قابل اعمال بر روي هزينه مهمان همگي با هم "هزينه کلي " ناميده مي شود.
مشکلي که به برآورد StayInIran مي تواند اثر منفي بر اقامت موقت مهمان در اقامتگاه داشته باشد "مشکل موجه اقامتگاه " ناميده مي شود و شامل يکي از موارد ذيل مي شود:

1. ميزبان ، وسايل معقول از جمله کليدها و/يا کد امنيتي براي دسترسي به اقامتگاه را براي مهمان فراهم ننمايد؛
2. اقامتگاه بطورکلي با توصيفات ارائه شده توسط ميزبان در ليست وبسايت متفاوت باشد بويژه در خصوص موارد ذيل:
الف) موقعيت فيزيکي اقامتگاه (همسايگي و مجاورت)؛
ب) اندازه اقامتگاه از قبيل تعداد و اندازه اتاق هاي خواب، آشپزخانه، دستشوئي، ساير اتاق ها؛
ج) شخص ديگري غير از مهمان يا مدعوين وي در خلال رزرو در اقامتگاه ساکن باشد و اين موضوع در ليست تصريح نشده باشد؛
د) امکانات خاص يا ويژگيهاي مندرج در توصيفات ليست (از قبيل استخر، جکوزي، اتاق خواب (دستشوئي/حمام/وان) آشپزخانه (سينک/اجاق گاز/يخچال/ يا ساير وسايل اساسي) سيستمهاي الکتريکي، گرمايشي يا تهويه مطبوع) فراهم نشده باشد و يا کار نکند.
3. در زمان ورود مهمان، اقامتگاه:
الف) بطور کامل تميز، بهداشتي و سالم نباشد و يا عاري از حشرات نباشد؛
ب) عليرغم آنچه در ليست قيد شده، داراي تختخواب، لوازم آشپزخانه و حوله دستشوئي تميز براي استفاده مهمان نباشد؛ و
ج) محل سکناي حيوانات باشد و در ليست به آن اشاره نشده باشد.

اقامتگاهي که طبق اين شرايط و ضوابط توسط ميزبان بر روي وبسايت ليست شده و توسط مهمان رزرو شده است به دليل ضمانت ميزبان توسط StayInIran تحت عنوان "اقامتگاه تحت حمايت " ناميده مي شود. خودروها (شامل (نه محدود به): اتومبيل ها، اسکوترها، وسپاها و موتورسيکلت ها) و شناورها (شامل (نه محدود به): قايق ها، قايق هاي بادباني، جت اسکي ها، وسايل بادي و شناورهاي مشابه) در هر صورت مشمول "اقامتگاه تحت حمايت" نمي شوند.
ملک واقع در اقامتگاه تحت حمايت، يا در فاصله ۱۰۰ متري آن تا اندازه سهم ميزبان در آن ملک، تحت عنوان "ملک تحت حمايت" ناميده مي شود و شامل (نه محدود به):
1. ملک غيرمنقول شامل ساختمان هاي جديد و ملحقات تحت ساخت و ساز آن واقع در محل اقامتگاه تحت حمايت که ميزبان در آن داراي منافع قابل بيمه باشد؛
2. ملک شخصي که:
الف) در مالکيت ميزبان اقامتگاه تحت حمايت باشد؛ يا
ب) در مالکيت ميزبان مزبور نباشد، اما در تصرف وي باشد و او بابت ضرر و زيان فيزيکي به ملک داراي مسئوليت قانوني باشد.

ملکي که عليرغم منافع ميزبان ،تحت پوشش ضمانت ميزبان StayInIran نمي باشد، ، تحت عنوان "ملک مستثني شده" ناميده مي شود. اين ملک مستثني شده شامل موارد ذيل مي شود:
1. ملکي که در يا بر روي ملک حمايت شده واقع نشده يا در فاصله ۱۰۰ متري آن نباشد؛
2. ملکي که مالک آن شخصي غير از ميزبان مي باشد و ميزبان مسئول آن نمي باشد؛
3. ارز، پول، فلزات گرانبها به صورت شمش، اسکناس يا اوراق بهادار؛
4. حيوانات شامل (نه محدود به): دام و حيوانات خانگي؛
5. خودروها شامل (نه محدود به): اتومبيل ها، اسکوترها، وسپاها و موتورسيکلت ها مستقر يا در حال حمل و نقل در ملک تحت حمايت؛
6. شناورها شامل (نه محدود به): قايق ها، قايق هاي بادباني، جت اسکي ها، وسايل بادي و شناورهاي مشابهو هواپيماهاي مستقر يا در حال حمل و نقل در ملک تحت حمايت؛
7. گلها، کنده هاي ايستاده و محصولات در حال کشت؛
8. معادن زيرزميني، محورهاي معدني يا هرگونه ملک در آن معدن يا محور معدن؛
9. سدها، زهکشي، مجراها و استحکامات؛ و
10. خطوط انتقال و توزيع بيش از ۱۰۰ مترفاصله از اقامتگاه تحت حمايت.

مهماني که اقامتگاه تحت حمايت را رزرو نموده است و در هنگام تصرف بطور مستقيم يا غيرمستقيم خسارتي را به آن اقامتگاه وارد آورده است تحت عنوان "مهمان مسئول " ناميده مي شود.

مبلغ متحمل شده براي تعمير يا جايگزيني هرگونه خسارت يا خرابي وارده به ملک تحت حمايت که شامل مواد اوليه و کيفيت مي شود ولي شامل کهنگي و استهلاک فيزيکي نمي شود تحت عنوان "بهاي واقعي تعميرات" ناميده مي شود.

نقاشي ها، حکاکي ها، تصاوير، عکسهاي چاپ شده، پرده هاي نقش دار، شيشه کاري هنري ، پنجره کاري هنري، قاليچه هاي باارزش، مجسمه ها، مبلمان آنتيک، زيورآلات، ظروف چيني و موارد مشابه که کمياب مي باشند يا داراي ارزش تاريخي يا هنري هستند تحت عنوان "موارد هنري" ناميده مي شوند.

ضرر و زيان فيزيکي مستقيم به ملک تحت حمايت ،فراي استهلاک عادي )تخريب ملک در اثر شرايط عادي استفاده) توسط مهمان مسئول به ميزبان، يا توسط يک مدعو از سوي مهمان مسئول تحت عنوان "خسارت تحت حمايت " ناميده مي شود. مبالغ خسارت تحت حمايت ، بر اساس شروط تضمين ميزبان StayInIran ،از مهمان مسئول توسط StayInIran به نمايندگي از ميزبان ، قابل وصول خواهد بود.

چنانچه فرم درخواست پرداخت تضمين ميزبان StayInIran را براي خسارت تحت حمايت تکميل نموده ايد و اين درخواست پرداخت بر اساس محاسبات بيمه گر StayInIran کلاً يا جزئاً مورد تأييد StayInIran قرار گرفته است، آن درخواست پرداخت تأييد شده تحت عنوان "تسويه تأييد شده"ناميده مي شود.
2. توصيف خدمات
StayInIran يک بستر آنلاين را فراهم مي آورد که از طريق آن ميزبانان مي توانند اقدام به ايجاد ليست براي اقامتگاه ها نمايند و مهماناني که به دنبال اقامتگاه هاي اجاره اي هستند مي توانند از آن اقامتگاه ها مطلع شده و آنها را بطور مستقيم نزد ميزبان رزرو نمايند (که منبعد تحت عنوان "خدمات " ناميده مي شود).

StayInIran محتواي هر يک از ليستها، شرايط آنها، قانوني بودن آنها، تناسب مربوط آنها با هر يک از اقامتگاه های موجود در StayInIran را کنترل نمي نمايد و نمي تواند اقدام به کنترل آنها نمايد. مضافاً، StayInIran مسئول ميزبانان و نمايش هرگونه ليست که هر نوع اقامتگاه را بر روي آن توصيف مي نمايد نمي باشد و در اين خصوص از خود سلب مسئوليت مي نمايد. مهمانان با مسئوليت خود اقدام به رزرو اقامتگاه مي نمايند.

StayInIran مالک، مجري يا فراهم کننده املاک شامل (نه محدود به): اتاق هاي هتل، اتاق هاي متل، ساير مسافرخانه ها و اقامتگاه ها ، گشت و گذار، تماشاي مناظر و بازديد، فعاليتهاي ورزشي و ساير خدمات گردشگري نمي باشد. همچنين StayInIran:
1. مالک املاک شامل (نه محدود به): اتاق هاي هتل، اتاق هاي متل، ساير اقامتگاه هاي اجاره اي نمي باشد و اقدام به مالکيت، فروش، بازفروش، مبله کردن، ارائه، اجاره دادن، بازکرايه، مديريت، و يا کنترل آنها نمي نمايد؛ و
2. اقدام به عرضه، فروش، بازفروش، ارائه و مديريت شامل (نه محدود به): گشت و گذار، تماشاي مناظر و بازديد، فعاليتهاي ورزشي و ساير خدمات گردشگري نمي نمايد.

مگر اينکه صراحتاً توسط StayInIran مقرر گردد، مسئوليت StayInIran محدود به موارد ذيل مي باشد:
الف) تسهيل دسترسي به خدمات؛ و
ب) اقدام به عنوان نماينده محدود دريافت وجوه براي ميزبانان به منظور دريافت پرداختها از مهمانها از جانب ميزبانان.

StayInIran طرف هيچ قرارداد منعقده فيمابين ميزبانان و مهمانان نمي باشد. همچنين StayInIran دلال، نماينده يا بيمه گر املاک نمي باشد. StayInIran هيچ کنترلي بر روي رفتار ميزبانان، مهمانان و ساير کاربران وبسايت StayInIran و خدمات آن يا بر روي اقامتگاه ها ليست شده در وبسايت ندارد . StayInIran هرگونه مسئوليتي در اين خصوص را تا حد اکثر مقدار مجاز توسط قوانين را از خود سلب مي نمايد.

3. کلي حقوق و شرط محدوديت کننده مسئوليت (تکذيبنامه عمومي از حقوق ومحدوديت هاي مسئوليت)

قواعد کلي توصيف شده در تکذيبنامه عمومي از حقوق ومحدوديت هاي مسئوليت بطور مفصلتر در قسمتهاي بعدي اين سند تشريح شده است.
مفاد قسمت ۳ به تنهايي شامل تکذيبنامه قابل اعمال توسط StayInIran در مقابل هر يک از کاربران با هر استفاده اي از وبسايت نمي شود.
1. شما صراحتاً تصديق و موافقت مي نماييد که کلاً استفاده از وبسايت و خدمات با مسئوليت خود شما بوده و وبسايت و خدماتي که ارائه ميشود بر مبناي "آنگونه که هست" يا "آنگونه که موجود است" بدون هيچگونه تضميني ارائه مي گردد.
2. شما صراحتاً تصديق و موافقت مي نماييد که StayInIran هيچ تضميني نمي نمايد که ضمانت StayInIran براي ميزبان هريک يا تمامي نيازهاي شما را برآورده نمايد. هيچگونه مشاوره يا اطلاعات به صورت شفاهي يا کتبي، اخذ شده از StayInIran يا از طريق وبسايت StayInIran يا خدمات هيچگونه تضميني را که در اينجا تصريح به آن نشده باشد را ايجاد يا ارائه نمي نمايد.
3. کليه تضمينات صريح يا تلويحي شامل (نه محدود به): تضمين خريد و فروش، تناسب براي يک هدف خاص و عدم نقض حقوق مالکانه بطور صريح تا حدي که توسط قوانين اجازه داده مي شود توسط وبسايت سلب و انکار مي گردد.
4. وبسايت هيچگونه تضمين يا تعهد از بابت صحت يا کامل بودن محتواي وبسايت يا محتواي وبسايت هاي اشخاص ثالث که متصل به وبسايت مي باشد نمي نمايد و هيچ مسئوليتي از بابت موارد ذيل نمي پذيرد:
الف) اشتباه، خطا يا عدم صحت محتوا؛
ب) ضرر و زيان جاني يا مالي از هر نوع ناشي از دسترسي شما و استفاده شما از وبسايت و خدمات )به استثناي تضمين ميزبان به شرح ذيل)؛
ج) اختلال يا قطع انتقال از وبسايت يا به آن؛
د) دسترسي غيرمجاز به يا استفاده از خدمات ما و/يا هرگونه اطلاعات شخصي و/يا اطلاعات مالي ذخيره شده در آن؛
هـ) اِشکال ها، ويروسها، تروژانها و امثالهم که ممکن است توسط هر شخص ثالثي به وبسايت يا از آن منتقل شود؛
و) خطاها يا / ازحذفيات در خصوص محتوا يا هرگونه ضرر و زيان از هر نوع ناشي از استفاده از هرگونه محتواي پست شده، ايميل شده، مخابره شده، منتقل شده يا به هر نحو ديگري از طريق وبسايت يا خدمات در دسترس قرار گرفته است )به استثناي تضمين ميزبان به شرح ذيل)؛
5. وبسايت هيچگونه محصول يا خدمات آگهي يا عرضه شده توسط شخص ثالث از طريق وبسايت يا وبسايت داراي لينک فعال hyperlinked website يا برجسته شده در هرگونه بنر يا آگهي هاي ديگر را تضمين و تعهد و تأييد نمي نمايد و مسئوليتي از اين بابت نمي پذيرد.

وبسايت، مديران، کارمندان يا نمايندگان آن در هيچ صورتي مسئول خسارات مستقيم، غيرمستقيم، تصادفي، استثنايي، تبعي (عدم النفع) يا تمثيلي (حتي در صورتي که امکان چنين خسارتي يه وبسايت اطلاع داده شده باشد) ناشي از هرگونه استفاده شما از وبسايت يا خدمات شامل (نه محدود به): بروز خسارت ناشي از استفاده يا سوء استفاده از وبسايت يا خدمات، ناتواني در استفاده از وبسايت يا خدمات، يا اختلال، تعليق، اصلاح، تغيير يا خاتمه وبسايت يا خدمات نخواهند بود. اين محدوديت مسئوليت شامل خسارات وارده در اثر ساير خدمات و محصولات دريافتي از طريق وبسايت يا آگهي شده در ارتباط با وبسايت يا خدمات يا هرگونه لينک بر روي وبسايت و همچنين هرگونه اطلاعات، نظرات يا مشاوره هاي دريافتي از طريق وبسايت يا آگهي شده در رابطه با وبسايت يا خدمات يا هرگونه لينک به وبسايت نيز مي شود. اين محدوديتها تا بيشترين حدي که قوانين اجازه مي دهد اعمال خواهد شد.

4. قبول شرايط و ضوابط

اين وبسايت فقط براي بزرگسالان مي باشد. شما تأييد مي فرماييد که بيشتر از ۱۸ سال سن داريد يا صغير خارج از تکفل مي باشيد يا رضايت والدين يا قيم خود را داريد و بطور کلي داراي ظرفيت و صلاحيت لازم مورد تاييد قانون حاکم براي پذيرش شرايط و ضوابط، وظايف، تعهدات ، تأييدات ، تضمينات مندرج در اين شرابط و ضوابط و رعايت آنها را دارا مي باشيد.

اخطار به کودکان زير ۱۸ سال، والدين يا قيمان آنها

1. در صورتي که زير ۱۸ سال هستيد، مجاز به استفاده از اين وبسايت نمي باشيد.
2. لطفاً اطلاعات شخصي شامل آدرس ايميل، نام و يا اطلاعات تماس خود را براي ما ارسال نفرماييد.
3. در صورت تمايل به تماس با ما ، از طريق والدين يا قيم قانوني خود اقدام به اين کار نماييد.

در صورت بکارگيري StayInIran يا هرگونه خدمات آن، چه در StayInIran ثبت نام کرده و يا نکرده باشيد مي پذيريد که شرايط و ضوابط مندرج در اينجا را رعايت فرماييد،. علاوه بر آن، در حالي که از قسمتي يا تمام خدمات استفاده مي نماييد، مي پذيريد که هرگونه دستورالعمل قابل اجرا براي خدمات اعلام شده ، که ممکن است در هر زمان توسط مالکان و به صلاحديد آنها بر روي وبسايت بروزرساني شود رعايت نماييد. هرگونه تغيير اعمال شده بر روي وبسايت، شامل شرايط و ضوابط آن ممکن است از طريق وبسايت اطلاع داده شود.

شما مي دانيد و مي پذيريد که شما به تنهايي مسئول بررسي و مرور اين شرايط و ضوابط در زمانهاي مختلف مي باشيد. در صورتي که اکنون يا بعداً به هر يک از شرايط و ضوابط، دستورالعمل يا هرگونه تغيير اعمال شده بر شرايط و ضوابط اعتراضي داريد يا چنانچه به هر صورت از وبسايت راضي نيستيد بايد فوراً از ادمه دسترسي يا استفاده از وبسايت، خدمات آن و مجموع محتوا خودداري نماييد.

شما در صورت پذيرش اين شرايط و ضوابط از جانب شرکت يا هر شخص حقوقي ، تعهد و تضمين مي نماييد که اختيار متعهد نمودن شرکت يا آن شخص حقوقي به اين شرايط و ضوابط را داريد. در اين صورت، "شما" و"متعلق به شما" اشاره به آن شرکت يا شخص حقوقي دارد.

5. محتوا

1. شما به عنوان يک کاربر توافق و تصديق مي نماييد که وبسايت مسئول هيچ يک از محتويات پست شده توسط کاربراني که از خدمات آن (از قبيل آگهي ها، اطلاعات تماس يا فهرست اطلاعات، اطلاعات و ليست تجاري) استفاده مي نمايند نمي باشد و آنها را کنترل نمي نمايد. وبسايت مسئول هيچ يک از پيامهاي رد و بدل شده بين کاربران به هر شکل چه از طريق وبسايت و خدمات يا از طرق ديگر ارتباطات الکترونيک شامل (نه محدود به): ايميل هاي خارج از سيستم تبادل پيام وبسايت، يا هر وبسايت ثالث، ليست نويسي، نظرات، پست کاربران، فايلها، تصاوير، عکسها، ويدئو، صداها، اطلاعات / ليست نويسي تجاري، اطلاعات تماس يا فهرست اطلاعات يا هرگونه مورد قابل دسترس از طريق وبسايت و خدمات (محتوا) نمي باشد و آن ها را کنترل نمي نمايد

2. شما به عنوان بک کاربر توافق و تأييد مي نماييد که:

الف) وبسايت هيچ يک از محتويات را از قبل بررسي، بازبيني يا تأييد نمي نمايد و اين حق را خواهد داشت که تنها به صلاحديد خود هرگونه محتوايي که از طريق خدمات آن قابل دسترس مي باشد و اين شرايط و ضوابط را به هر دليلي و يا بدون هرگونه علتي نقض مي کند را رد، حذف يا جابجا نمايد.
ب) وبسايت هويت يا پيشينه هيچ کاربر ثبت شده اي را تصديق يا تأييد نمي نمايد. هرگونه اشاره به کاربر ثبت شده "تأييد شده" بر روي StayInIran يا در خدمات آن تنها حاکي از آن است که کاربر ثبت شده موفق به اتمام روند تأييد بر روي StayInIran شده است. اين اشاره هيچگونه تأييد، تصديق يا ضمانت توسط StayInIran نمي باشد. در مواردي که يک کاربر ثبت شده تأييد شده است StayInIran قابل اطمينان، امن يا مناسب بودن هويت کاربر ثبت شده را تضمين نمي نمايد. StayInIran فرايند تأييد را در کنار جزئيات کاربر ثبت شده ارائه مي نمايد تا ميزبان، مهمان يا کاربران ثبت شده ديگر هويت و پيشينه کاربر ثبت شده را بدست آورند. StayInIran تمامي ميزبانان، مهمانها و کاربران ثبت شده و امثالهم را ترغيب مي نمايد تا قبل از انعقاد معامله دوجانبه شخصاً اقدام به بررسي مناسب پيشينه نمايند.
ج) با استفاده از وبسايت و خدمات، شما ممکن است با محتويات توهين آميز، زشت، نادرست، گمراه کننده يا ناشايست مواجه شويد؛
د) شما مسئول ارزيابي و استفاده از هرگونه محتواي نمايش داده شده بر روي وبسايت مي باشيد و نبايد به محتويات بازگو شده اعتماد و تکيه کنيد؛
هـ) وبسايت تحت هيچ شرايطي به استثناي ضمانت ميزبان ، مسئول هيچ ضرر و زياني در اثر استفاده از محتويات ليست شده ، آگهي شده يا قابل دسترس از طريق خدمات نمي باشد.
و) وبسايت و محتوايي که از طريق آن در دسترس گذاشته شده است ممکن است داراي لينک يا امکان راهنمايي به وبسايتهاي ثالث باشد که ممکن است با وبسايت مرتبط يا غيرمرتبط باشد.
ز) وبسايت هيچ تعهد و تضميني در خصوص درستي يا صحت اطلاعات يا محتويات نمايش داده شده بر روي وبسايتهاي ثالث نمي نمايد. همچنين هرگونه مسئوليتي را از خود سلب مي نمايد و مسئوليت لينکهايي که توسط شما ايجاد، به روز رساني يا حذف شده را نمي پذيرد.
ح) در صورتي که به وبسايت ثالث متصل شويد، فعاليت شما ممکن است علاوه بر سياست هاي قابل اجرا مشمول شرايط و ضوابط آن وبسايت ثالث شود.

3. شما به عنوان يک کاربر موافقت و تصديق مي نماييد که:
الف) وبسايت صراحتاً هرگونه مسئوليتي را در خصوص محتويات کاربر از خود سلب مي نمايد؛
ب) شما منحصرا مسئول محتوايي هستيد که با استفاده از وبسايت و خدمات آن پست، منتقل يا لينک نموده ايد وبالاخص مسئول کليه محتوياتي مي باشيد که بارگزاري، ايميل و يا از طريق خدمات، قابل دسترس نموده ايد.
ج) شما منحصرا مسئول کليه عواقب ناشي از پست کردن، انتقال، لينک نمودن و انتشار محتوايي که بر روي وبسايت ايجاد نموده ايد مي باشيد.
د) شما با پست نمودن، انتقال يا لينک محتوا از طريق خدمات تأييد، موافقت، تعهد و تضمين مي نماييد که:
- داراي کليه پروانه ها، حقوق، رضايت و مجوز هاي لازم براي استفاده از محتويات قابل دسترس در خدمات و بر روي وبسايت شامل (نه محدود به): کليه پروانه هاي اختراع، علائم تجاري، اسرار تجاري، کپي رايت )حقوق مؤلف) يا ساير حقوق مالکانه مورد نياز براي استفاده يا نمايش محتواي مذکور بر روي وبسايت مي باشيد؛
- به وبسايت اين اختيار را مي دهيد که از آن محتوا به هر صورتي که توسط خدمات و يا وبسايت تشخيص داده شود، استفاده نمايد؛
- شما در محتويات، رضايتنامه يا مجوز مکتوب از هر فرد، شخص يا کسب و کار با هويت، در خصوص استفاده از نام يا تصوير آن فرد، شخص يا کسب و کار، جهت گنجاندن و استفاده از محتواي مذکور در خدمات و وبسايت براساس اين شرايط و ضوابط را داريد.

4. اگر تصوير و عکس بر روي آگهي خود بارگزاري نماييد وبسايت خدمات ويدئويي به شما ارائه مي نمايد. با بارگزاري تصاوير و عکس هاي خود، بدينوسيله بطور قطعي رضايت خود را مبني بر استفاده از تصاوير و عکس هاي خود براي اين خدمات اعلام مي نماييد و تضمين مي نماييد که کليه حقوق، مالکيت و منافع لازم براي بارگزاري و استفاده از تصاوير در خدمات را دارا مي باشيد. همزمان با ارائه خدمات، وبسايت مي تواند به صلاحديد خود از محتواي شما اقدام به تهيه ويدئو، عکس يا تصاوير نمايد و آنها را با استفاده از ارائه دهنده خدمات ثالث بارگزاري نمايد.

5. شما به عنوان يک کاربر تصديق مي نماييد که با ارائه محتوا به وبسايت مجوز غيرقابل فسخ، غيرقابل لغو، دائمي، غيرانحصاري، با حق امتياز آزاد، قابل ليسانس دهي فرعي ومجوز قابل انتقال براي استفاده، بازتوليد، توزيع، آماده سازي نمايشهاي فرعي و اجراي محتوا در رابطه با وبسايت، خدمات و کسب و کار را به StayInIran اعطاء نموده ايد.

6. شما به عنوان يک کاربر موافقت و تصديق مي نماييد که با پست نمودن محتوا در هر بخش عمومي خدمات، به هر يک از کاربران وبسايت مجوز غيرانحصاري براي دسترسي به محتواي شما از طريق وبسايت را اعطاء نموده ايد. زماني که شما آن محتويات را از وبسايت محو يا پاک نماييد اين مجوز براي هر يک از کاربران پايان مي يابد.

7. شما به عنوان يک کاربر موافقت و تصديق مي نماييد که:
الف) وبسايت هيچ محتوا يا نظر، توضيح ، پيشنهاد يا مشورتي را که بر روي يا از طريق وبسايت يا خدمات بيان شده است را تأييد نمي نمايد؛
ب) وبسايت اجازه نقض حقوق مالکيت معنوي بر روي /يا از طريق وبسايت يا خدمات را نمي دهد. در صورتي که به نحو مقتضي مطلع شود که آن محتوا ناقض حقوق مالکيت فکري ديگران است وبسايت مي تواند به صلاحديد خود هرگونه محتواي نقض کننده را محو يا پاک نمايد؛
ج) وبسايت به صلاحديد خود حق تصميم در مورد مناسب بودن محتوا و رعايت شرايط و ضوابط براي تخلفاتي از قبيل (نه محدود به) پورنوگرافي، مستهجن، ناپسند، افترا آميز و توهين آميز و تخلف از بخش ۶ اين شرايط و ضوابط يا اطناب را دارا مي باشد؛
د) وبسايت به صلاحديد خود مي تواند در هر زمان و بدون اخطار قبلي به کاربر، هر محتوايي را پاک نمايد و يا دسترسي هر کاربري را به وبسايت براي بارگزاري مواد و يا اقداماتي که اين شرايط و ضوابط را نقض مي نمايد محدود کند يا خاتمه دهد؛
هـ) شما مسئول حفظ محرمانه بودن نام کاربري و گذرواژه خود و هرگونه استفاده از حساب کاربري خود مي باشيد چه اينکه اختيار چنين استفاده اي را داده باشيد يا خير. شما بايد فوراً StayInIran را از هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب کاربري خود مطلع سازيد.

6. عمل کاربر ـ شرايط کلي مورد اجرا براي تمامي کاربران

تمامي کابران، کاربران ثبت شده، مهمان ها، ميزبانان و تمامي دسته هاي کاربران يا کاربراني که ثبت شده يا مي شوند شامل اين شرايط کلي مي شوند. در صورت تناقض بين اين شرايط کلي و شرايط اختصاصي حاکم بر دسته خاصي از کاربران، شرايط اختصاصي مربوط به آن کاربران خاص حاکم خواهد بود. در صورت تناقض بين هر يک از شرايط عمومي يا اختصاصي با مقررات بخش ۳ اين شرايط و ضوابط، مقررات بخش ۳ ارجحيت خواهد داشت.

شما لازم نيست براي بررسي وبسايت اقدام به ثبت نام نماييد ، با اين وجود براي پست کردن ليست اقامتگاه و يا درخواست رزرو اقامتگاه يا خدمات ليست شده بايد به عنوان کاربر ثبت شده در StayInIran ثبت نام کنيد.

در صورتي که بخواهيد از وبسايت بصورت کاربر ناشناس بدون ثبت نام استفاده نماييد قادر خواهيد بود ليستها و محتويات را بررسي نماييد، اما قادر به پست نمودن ليست يا رزرو اقامتگاه يا خدمات عرضه شده نخواهيد بود.

به عنوان يک کاربر ثبت شده موافقت مي نماييد که در حين فرآيند ثبت نام اطلاعات صحيح، حقيقي، رايج و کامل فراهم نمايد و آن اطلاعات را بروزرساني نمايد تا صحيح، حقيقي، رايج و کامل باشد. به عنوان کاربر وبسايت و خدمات StayInIran موافقت و تعهد مي نماييد که:
الف) براي بيش از يک حساب کاربري فعال StayInIran بطور همزمان ثبت نام ننماييد يا به نمايندگي از فردي غير از خودتان ثبت نام ننماييد؛
ب) هر محتوايي که ممکن است هرگونه قانون قابل اجرا را نقض نمايد يا تحت حمايت حقوق مؤلف، حق اختراع، اسرار تجاري يا علامت تجاري و يا به هر طريقي مشمول حقوق مالکانه اشخاص ثالث است از جمله حقوق مربوط به حريم خصوصي و عمومي را پست، ايميل نکنيد و يا در دسترس قرار ندهيد، مگر اينکه خود، مالک آن حقوق يا داراي مجوز يا پروانه از مالک قانوني آن براي پست نمودن محتواي خود بر روي وبسايت باشيد و کليه حقوق تحت ليسانس که در اينجا اعطاء شده است را به وبسايت اعطاء نماييد. کاربر نبايد هيچيک از حقوق مالکيت معنوي فوق الذکر اشخاص را نقض نمايد يا از محتوايي استفاده نمايد که بر اساس قانون، قرارداد يا امانت حق در دسترس قرار دادن آن را ندارد؛
پ) محتوايي را از جانب کسي بطور مستقيم يا غيرمستقيم منتشر ننماييد يا به خدمات براي پست نمودن محتوا از جانب کسي دسترسي نيابيد، مگر به موجب رضايت مکتوب و صريح وبسايت؛
ت) هيچگونه قوانين و مقررات قابل اجرا يا حکم دادگاه شامل (نه محدود به): الزامات صدور مجوز،محدوديتهاي کاربري و مقررات ماليات را نقض ننماييد؛
ث) اطلاعات شخصي و هويتي اشخاص ديگر را بدون رضايت صريح آن شخص درج ننماييد. کاربر نبايد خود را به جاي فرد يا شخص حقوقي جا بزند يا بطور خلاف واقع اظهار وابستگي با يک شخص حقيقي يا حقوقي نمايد.
ج) محتوايي را که نسبت به حريم خصوصي يا ديگر حقوق هر فرد، گروه يا سازمان، مذهب، عقايد سياسي يا فلسفي، جنسيت، گرايش جنسي، نژاد، قوميت، سن يا ناتواني مضر، توهين آميز، غيرقانوني، تهديدکننده، آزاردهنده، تهمت آميز، مربوط به پورنوگرافي، افتراآميز يا تهاجمي باشد را منتشر ننماييد.
چ) اطلاعاتي که نادرست، فريبنده، گمراه کننده يا فريبکارانه دربردارنده اطلاعات نادرست، دربردارنده پيشنهاد متقلبانه يا کلاهبردارانه است ارائه ننماييد. کاربر نبايد شماره تلفن يا اطلاعات تماس گمراه کننده، سربرگ جعلي يا هويت دستکاري شده براي پنهان نمودن اصل محتواي منتقل شده توسط خدمات ارائه دهد.
ح) محتوايي را که خدمات غيرقانوني يا فروش ارقام ممنوعه يا مشروطه توسط قوانين قابل اجرا را تبليغ مي نمايد منتشر ننماييد.
خ) در هرگونه فعاليتي که ممکن است شامل يا دربردارنده هرگونه تبليغ يا درخواست باشد يا اطلاعات هويتي و شخصي کاربران ديگر را براي هدفي غير از معامله به عنوان مهمان يا ميزبان در StayInIran، را جمع آوري يا نگه داري نمايد شرکت ننماييد؛
د) از وبسايت، خدمات و محتواي آن براي اهداف تجاري و امثالهم که صراحتاً توسط اين شرايط و ضوابط اجازه داده نشده اند استفاده ننماييد؛
ذ) محتوايي را که شامل لينک به خدمات تجاري يا وبسايت هاي ثالث مي باشد منتشر ننماييد مگر اينکه صراحتاً توسط وبسايت اجازه داده شده باشد؛
ر) در فعاليتهايي که شامل يا دربردارنده ساختارهاي هرمي، بازاريابي وابسته، ارتباط کد ارجاع، ايميل ناخواسته(تبليغاتي)، اسپم(هرزنامه)، نامه هاي زنجيره اي يا آگهي ها و تبليغات ناخواسته با ماهيت تجاري مي باشند شرکت ننماييد؛
ز) اقدام به دسترسي غيرمجاز به سيستم هاي رايانه اي تحت مالکيت يا کنترل وبسايت ننماييد يا در فعاليت هايي که کيفيت عملکرد را مختل ميکند يا کاهش مي دهد يا آن را تحت تأثير قرار مي دهد يا باعث اختلال بر عملکرد خدمات يا وبسايت مي شود شرکت ننماييد؛
ژ) محتوايي را که دربردارنده ويروس هاي نرم افزاري، کد رايانه اي، فايلها، برنامه هايي که براي اختلال، تخريب يا محدودنمودن عملکرد هرگونه نرم افزار و سخت افزار رايانه اي يا تجهيزات مخابراتي طراحي شده اند را منتشر ننماييد؛
س) اطلاعات بر روي سايت، خدمات يا محتوياتي که صراحتا بر اساس اين شرايط و ضوابط اجازه داده نشده است را کپي، نگه داري ننماييد يا به آنها دسترسي نيابد؛
ش) با فرستادن تعداد زيادي پيام به خدمات سعي در اختلال روند عادي اطلاعات ننموده يا اقدامي در جهت اينکه توانايي ساير کاربران را براي استفاده از خدمات بطور منفي تحت تأثير قرار دهد ننماييد ؛
ص) اطلاعات شخصي ساير کاربران و اشخاص حقوقي را براي مقاصد تجاري يا غيرقانوني جمع آوري ننماييد و از وسايل خودکار مثل اسپايدرز (عنکبوت)، رباتها، خزنده، ابزار جستجوي اطلاعات را به منظور دانلود يا برداشتن اطلاعات از خدمات، به استثناي موتورهاي جستجوي اينترنتي (مثل گوگل) و مؤسسات خدمات عمومي غيرتجاري استفاده ننماييد؛
ض) از هيچگونه وسيله خودکار يا برنامه رايانه اي براي جمع آوري اطلاعات از وبسايت، خدمات يا محتوا استفاده ننماييد؛
ط) از هيچگونه وسيله خودکار يا نرم افزاري که انتشار خودکار بر روي وبسايت را بدون دخالت انسان فراهم مي سازد ("وسيله انتشار خودکار") شامل (نه محدود به): هرگونه وسيله انتشار خودکار در رابطه با انتشار عمده يا به منظور انتشار خودکار در زمانها يا بازه زماني معين استفاده ننماييد؛
ظ) از نمايندگان ، خدمات و واسطه هاي شخص ثالث که پيشنهاد نشر محتوا را بر روي خدمات از جانب ديگران ارائه مي نمايد، بدون اجازه صريح مکتوب وبسايت استفاده ننماييد؛
ع) سايت، خدمات و محتوا يا هرگونه مورد جداگانه، تحت نام، علامت تجاري، لوگو يا ساير اطلاعات مالکانه StayInIran يا ترتيب و طراحي هر صفحه يا فرم موجود در صفحه اي از وبسايت، خدمات را بدون اجازه صريح مکتوب StayInIran استفاده، نمايش يا کپي ننماييد؛
غ) اقدام به دور زدن، غيرفعال نمودن، از سر باز کردن، پاک کردن يا مختل کردن هر اقدام فني که توسط StayInIran يا ارائه دهنگان خدمات آن يا توسط هر شخص ثالثي (منجمله کاربر ديگر) براي حفاظت از وبسايت، خدمات يا محتوا به اجراء گذارده شده است ننماييد؛
ف) اقدام به رمزگشايي، باز کردن، به هم ريختن يا مهندسي معکوس هرگونه نرم افزاري را که براي فراهم سازي وبسايت، خدمات، تقاضا يا محتواي جمعي بکار مي رود ننماييد.

فرآيند رزرو و پرداخت

ميزبانان ميبايست تقاضاي رزرو را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت قبول يا رد نمايند. زماني که درخواست رزرو از طريق StayInIran صورت مي پذيرد، وبسايت موارد ذيل را با ميزبان به اشتراک مي گذارد:
1. نام و نام خانوادگي مهمان درخواست کننده رزرو
2. اسکن گذرنامه مهمان

چنانچه مهمان رزرو را تأييد نمايد، StayInIran يک ايميل يا پيغام مکتوب به مهمان يا ميزبان مبني بر تأييد درخواست رزرو ارسال مي نمايد.

زماني که ميزبان درخواست رزرو را تأييد نمودند، StayInIran هزينه رزرو را دريافت مي نمايد. معادل مبلغ ذيل ظرف ۲۴ ساعت پس از تصرف اقامتگاه توسط مهمان و يا استفاده از خدمات منتخب گردشگري (با اين استثناء که استرداد وجه در صورت لغو رزرو بايد به مهمان صورت پذيرد) به ميزبان پرداخت خواهد شد:
مبلغ کل فاکتور = هزينه ملک روي سايت * واحد زمان
مبلغ پرداختي توسط مهمان = مبلغ کل فاکتور + پنج درصد مبلغ کل فاکتور ( کارمزد StayInIran )
مبلغ وديعه رزرو = 15% مبلغ کل فاکتور + هزينه اقامت يک شب يا 30% کل فاکتور

زمان لازم براي ميزبان براي دريافت وجه رزرو بستگي به سرعت پرداخت سامانه منتخب ميزبان يا ارائه دهنده منتخب خدمات کردشگري دارد. ارائه دهندگان سامانه پرداخت آنلاين ممکن است هزينه اي را براي هر تراکنش انجام شده از طريق آن سامانه منظور نمايد،اين هزينه ها از مبالغ قابل پرداخت به ميزبان کسر خواهد شد. هزينه ميزبان و هزينه ارائه دهندگان خدمات قابل استرداد نمي باشند، مگر اينکه به نحو ديگري در اينجا مقرر شده باشد.

StayInIran مي تواند به صلاحديد خود مبالغ قابل پرداخت به ميزبان، مهمان و/يا ارائه دهندگان منتخب خدمات را به ارزي که بايد پرداخت انجام شود )يعني به نزديکترين مبلغ يورو يا ساير ارزهاي قابل پشتيباني) رو به بالا يا پايين گرد نمايد؛ براي مثال StayInIran مبلغ ۵۰/۱۰۱ يورو را به ۱۰۲ يورو، و مبلغ ۴۹/۱۰۱ يورو را به ۱۰۱ يورو گرد خواهد نمود.

StayInIran مي تواند هزينه هاي تسعير ارزهاي خارجي را از هرگونه پرداختي که توسط StayInIran انجام مي شود به ارزي غير از Bitcoin کسر يا منظور نمايد. اطلاعات بيشتر در خصوص اينگونه هزينه ها و کسورات بر روي وبسايت قابل دسترسي مي باشد.

چنانچه به عنوان ميزبان يا مهمان مبالغي را به StayInIran بدهکار مي باشيد، StayInIran مي تواند آن مبالغ را از پرداخت به شما کسر نمايد. در صورتي که StayInIran اقدام به کسر اين بدهي نمايد، تعهد پرداخت شما در خصوص مبلغ کسر شده منتفي مي شود.

ميزبان ـ شرايط اختصاصي مورد اجرا براي ميزبان

شما براي ايجاد ليست بر روي StayInIran بايد يک کاربر ثبت شده باشيد. با ايجاد ليست توسط ميزبان، بايد اطلاعات ملکي را که عرضه مي کنيد ارائه نماييد. اطلاعات شامل جزئياتي از قبيل محل، اندازه، حدود تصرف، ويژگيها، موجود بودن، قيمت، ضوابط اقامتگاه و شرايط مالي مي باشد. براي آگهي يک ليست نويسي بر روي StayInIran ، ميزبان بايد آدرس محل سکونت واقعي ارائه نمايد. زماني که بطور موفقيت آميز به ثبت رسيد، ليست نويسي از طريق خدمات در دسترس بازديدکنندگان و کاربران ثبت شده StayInIran قرار مي گيرد. ساير کاربران ثبت شده مي توانند ليست نويسي شما را با استفاده از خدمات و تسهيلات موجود بر روي StayInIran رزرو نمايند.

هر يک از ميزبانان موافقت مي نمايند که:
1. از StayInIran به عنوان کارگزار محدود دريافت کننده مبالغ تنها به منظور دريافت مبالغ هزينه اقامتگاه از مهمان استفاده نمايد؛
2. مبالغ پرداختي توسط مهمان از طريق StayInIran ، بايد به عنوان مبلغ پرداختي مستقيم به ميزبان در نظر گرفته شود ،ميزبان، اقامتگاه را طبق توافق صورت گرفته در اختيار مهمان قرار مي دهد، گويي ميزبان هزينه اقامتگاه را مستقيما دريافت نموده است؛
3. StayInIran مي تواند بر اساس شرايط لغو رزرو برگزيده توسط ميزبان و منعکس بر روي ليست نويسي اقامتگاه:
الف) اجازه لغو رزرو را به مهمان بدهد؛
ب) مقدار هزينه اقامتگاه ،مندرج در شرايط لغو رزرو قابل اجرا را به مهمان مسترد دارد.
4. از آنجا که StayInIran به عنوان کارگزار محدود دريافت کننده مبالغ اقدام به دريافت مبالغ از مهمان ها مي نمايد، تعهد StayInIran به پرداخت به ميزبان منوط و مشروط به دريافت موفقيت آميز مبالغ مربوطه از مهمان مي باشد؛
5. StayInIran پرداخت به ميزبان را در خصوص مبالغي که توسط StayInIran بطور موفقيت آميز از مهمان دريافت نشده است، تضمين نمي نمايد؛
6. با قبول سمت به عنوان کارگزار محدود مجاز ميزبان، StayInIran هيچ مسئوليتي را از بابت هرگونه فعل يا ترک فعل ميزبان قبول نمي نمايد؛

به عنوان ميزبان، مي دانيد و موافقت مي نماييد که شما منحصرا مسئول رعايت هرگونه قانون، ضوابط، مقررات، و تکاليف مالياتي که ممکن است بر استفاده شما از وبسايت، خدمات و محتوا حاکم باشد هستيد. در خصوص استفاده شما از وبسايت، خدمات و محتوا موافقت و تعهد مي نماييد که:

1. هيچگونه اقامتگاهي که خود مالک آن نمي باشيد يا اجازه اجاره دادن آن را به عنوان محل سکونت نداريد يا هيچگونه حق مالکانه ديگري را نداريد را عرضه ننماييد. بدون محدوديت در خصوص جمله قبل، در صورتي که شما به عنوان کارگزار )آژانس) اجاره يا ليست نويسي اقدام مي نماييد، هيچ اقامتگاهي را به عنوان ميزبان نبايد ليست نماييد؛
2. هيچ اقامتگاهي را که بر اساس شرايط و ضوابط قرارداد با شخص ثالث شامل (نه محدود به): قرارداد اجاره ملک قابل اجاره دسته اول يا اجاره دست دوم نباشد را ارائه ننماييد؛
3. با مهمان براي هيچ منظوري جز سؤال در خصوص رزرو يا استفاده مهمان از وبسايت و خدمات تماس نگيريد؛
4. از وبسايت، خدمات و محتوا براي يافتن مهمان و تکميل رزرو اقامتگاه بطور مستقل از وبسايت يا خدمات براي دور زدن تعهدات پرداخت هرگونه هزينه خدمات StayInIran يا براي هر علت ديگر استفاده ننماييد؛
5. هيچ ليستي را با اطلاعات خلاف واقع يا گمراه کننده ارائه ننماييد يا هيچ ليستي را با قيمتي که قرار نيست آن را رعايت نکنيد، ارائه ننماييد؛
6. اذعان مي نماييد که زماني که مهمان، هر يک از ليست هاي شما را رزرو نمود، نبايد رقمي را بيشتر از مبلغ مندرج در ليست مطالبه نماييد.

به عنوان ميزبان تأييد و توافق مي نماييد که:

1. شما مسئول تمامي ليست هايي هستيد که بر روي StayInIran ايجاد نموده ايد؛
2. هرگونه ليست منتشر شده توسط شما و هرگونه اقدام مربوط به رزرو متعاقب آن بايد:
الف) هيچ قراردادي را که با هر شخص ثالثي )از قبيل اتحاديه خانه داران و اتحاديه مجموعه هاي مسکوني) منعقد نموده ايد را نقض ننمايد؛
ب) هرگونه قرارداد اجاره موجود را رعايت نماييد؛
ج) هرگونه قانون حاکم از جمله قوانين صدور مجوز و پروانه، قوانين کاربري، قوانين حاکم بر اجاره املاک مسکوني و امثالهم و قوانين ماليات و ضوابط و مقرراتي که ممکن است حاکم بر اقامتگاه موجود در ليست ايجاد شده توسط شما در StayInIran باشد را رعايت نماييد؛
د) هيچگونه اختلافي را که موجب نقض هرگونه حقوق قانوني اشخاص ثالث مي شود را ايجاد ننمايد. شما همچنين اذعان مي نماييد که داراي کليه پروانه ها، مجوزها ثبت هاي لازم براي انتشار اقامتگاه خود بر روي StayInIran مي باشيد.
1. StayInIran در حال حاضر هزينه اي را براي ايجاد ليست لحاظ نمي نمايد، هرچند StayInIran اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که به صلاحديد خود براي ايجاد ليست توسط شما هزينه اي را لحاظ و از شما دريافت نمايد در نظر داشته باشيد که StayInIran هزينه هرگونه ليست نويسي را، قبل از اعمال هرگونه هزينه، از طريق وبسايت و خدمات به شما اعلام خواهد نمود.

StayInIran چه به صورت مستقيم، غيرمستقيم يا مشترک با ميزبان مسئوليتي را در رابطه با رعايت قراردادهاي منعقده با اشخاص ثالث، قوانين حاکم، تعهدات و ضوابط و مقررات مالياتي قبول نمي نمايد.

چنانچه اقامتگاهاي را که به عنوان اقامتگاه تحت حمايت ليست نموده ايد را به عنوان مستأجر متصرف مي باشد يا مالک آن مي باشيد، تماماً مسئول اخذ اجازه موجر و رعايت کليه شرايط و ضوابط مقرر موجر براي ليست نمودن اقامتگاه بر روي StayInIran مي باشيد. همچنين، قبل از ليست نمودن هرگونه اقامتگاه بر روي StayInIran بايد اطمينان حاصل نماييد که داراي کليه مجوزها براي اجاره آن اقامتگاه هستيد.

StayInIran به عنوان بيمه کننده، آژانس املاک يا کارگزار پيماني ميزبان اقدام نمي نمايد. چنانچه ميزبان رزروي از سوي مهمان دريافت نمايد، StayInIran طرف هيچ قراردادي فيمابين ميزبان و مهمان نخواهد بود. صرفنظر از مطلب قبل، StayInIran به عنوان نماينده / کارگزار منتخب و مجاز ميزبان به منظور دريافت مبالغ تعيين شده توسط ميزبان (از قبيل پيش پرداخت، هزينه نظافت و ساير هزينه ها و ماليات ها) از مهمان ها و از جانب ميزبان ها عمل مي نمايد.

StayInIran برخي خدمات را در اختيار ميزبان ها قرار مي دهد تا به آنها کمک نمايد تا تصميمات آگاهانه اي در خصوص اينکه کدام کاربر ثبت شده بايد براي رزرو اقامتگاه انتخاب شود بگيرند. در زمان ايجاد ليست بر روي StayInIran شما مي توانيد برخي مواردي را انتخاب نماييد که بايد توسط کاربر ثبت شده اي که مي خواهد اقامتگاه شما را رزرو نمايد محقق شود. اين موارد مي تواند از کاربر ثبت شده بخواهد تا براي رزرو اقامتگاه، تصوير گذرنامه و نشاني ايميل تأييد شده ارائه نمايد. هر کاربر ثبت شده اي که بخواهد اقامتگاه شما را رزرو نمايد بايد آن موارد را رعايت نمايد. اطلاعات اضافي رزرو اقامتگاه بر روي قسمت ميزبان بر روي وبسايت StayInIran قابل دسترسي خواهد بود.

ميزبان مي تواند وديعه ضمانت را در ليست نويسي خود بگنجاند )"وديعه ضمانت").

هر ليستي توضيح مي دهد که آيا وديعه ضمانت براي اقامتگاه خاصي لازم است يا خير و StayInIran در مقام خود به عنوان نماينده ميزبان اجازه قبلي را براي برداشت وجه وديعه ضمانت از حساب کارت اعتباري دارا مي باشد. اين اجازه قبلي از زماني برقرار مي شود که مهمان در اقامتگاه مستقر شود. اگرچه StayInIran بايد تمام تلاش منطقي خود را براي برآورده نمودن درخواست ها و مطالبات ميزبانان در خصوص وديعه ضمانت به انجام برساند. StayInIran مسئول پاسخگويي يا قبول دعاوي از سوي ميزبانان نمي باشد و همچنين هرگونه مسئوليت ناشي از آن را از خود سلب مي نمايد.

به عنوان ميزبان شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

1. شما به تنهايي مسئول انتخاب يا رد نمودن درخواست رزرو کاربران ثبت شده مي باشيد؛ شما به تنهايي هرگونه مسئوليت از جمله در مقابل StayInIran را براي عواقب ناشي از اين رد نمودن شامل (نه محدود به): اينکه اين رد نمودن برخلاف مقررات بخش ۶ (و) اين شرايط و ضوابط باشد را مي پذيريد؛
2. شما ) نه StayInIran ( براي هر فردي که در حال حاضر ساکن اقامتگاه موصوف در ليست ايجاد شده توسط شما مي باشد مسئول مي باشيد به استثناي مهمانان و هر فردي که توسط مهمانان دعوت شده باشد؛
3. شما به تنهايي مسئول رعايت هرگونه رزروي که تأييد نموده ايد و همچنين مسئول در دسترس مهمانان قرار دادن اقامتگاه بر اساس کيفيت آگهي شده در ليست هستيد.

StayInIran پيشنهاد مي نمايد که ميزبانان قبل از ليست نمودن اقامتگاه خود بر روي StayInIran بيمه نامه مقتضي اخذ نمايند. همچنين، ميزبانان بايد بيمه نامه موجود را بررسي نمايند و با آنها آشنا شوند و بدانند که موارد استثناء کدام است و کسورات مندرج در بيمه نامه ها چه هستند و چگونه اعمال مي شوند و اطمينان حاصل نمايند که بيمه نامه ها شامل هر يک از مهماناني که اقامتگاه مندرج در ليست را اجاره مي نمايد مي شود.

StayInIran مي تواند خدمات خاصي را به ميزبانان ارائه دهد و از اقامتگاه آنها عکس تهيه و آن عکس ها را پس از اينکه عبارت "عکس تأييد شده توسط StayInIran.com" يا "تصوير تأييد شده" يا اين قبيل عبارات برگزيده توسط StayInIran بر روي آن عکس ها حک شد در ليست قرار دهد. شما تأييد و موافقت مي نماييد که کليه تصاوير، عکس ها و محتواهاي ايجاد شده توسط عکاسان تحت دستور StayInIran تشکيل دهنده "محتواي تحت مالکيت StayInIran" مي باشد صرفنظر از اينکه ميزبان آنها را در ليست آورده باشد يا نه.

StayInIran اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که به صلاحديد خود و هزينه ميزبان از ميزبان درخواست نمايد که اقامتگاه (هايي) که توسط ميزبانان بر روي وبسايت ليست شده است را براي ارزيابي شرايط آنها مورد بازديد و وارسي قرار دهد. چنانچه هر ميزباني استانداردهاي کيفي مورد نياز که توسط StayInIran در خصوص اقامتگاه ليست شده بيان شده را برآورده ننمايد، StayInIran مي تواند به صلاحديد خود آن ليستي را که استانداردهاي کيفي را برآورده ننموده اند را پاک نمايد. همچنين، حق StayInIran براي وارسي، انجام واقعي پروسه وارسي و هرگونه تجزيه و تحليل، مشاوره يا نتيجه حاصله پس از آن، تشکيل دهنده هيچگونه تضمين نمي شود و اين اقدامات StayInIran مبين اين است که آن اقامتگاه مشخص، ايمن و مورد پيشنهاد مي باشد StayInIran خود را از هرگونه مسئوليت ناشي از پروسه وارسي و همچنين عدم وارسي هر يک از ليستهاي موجود بر روي وبسايت را از خود مبري مي نمايد.

به عنوان ميزبان شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

1. خود يا شخص ثالث منتخب را ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود مهمان در دسترس قرار دهيد تا از روي حسن نيت براي حل هرگونه مشکل احتمالي مهمان در اقامتگاه اقدام نماييد؛
2. چنانچه يک مهمان در خلال مدت اقامت خود در يکي از ملک هاي ليست شده شما با مشکل موجح اقامتگاه مواجه شود، StayInIran مي تواند به صلاحديد خود تمام يا بخشي از هزينه اي که براي رزرو کردن اعمال شده را به مهمان پرداخت نمايد؛
3. چنانچه مهمان به يک اقامتگاه ديگر منتقل شود، شما مسئول هزينه هاي اضافي منطقي هستيد که براي انتقال مهمان به آن اقامتگاه جايگزين لازم است؛
4. شما موافقت مي نماييد که مبالغ مسترد شده به مهمان بعلاوه هرگونه هزينه احتمالي انتقال مهمان که منتسب به شما باشد را ظرف ۳۰ روز از تاريخ مطالبه StayInIran به StayInIran بازپرداخت نماييد؛
5. حقوق مهمانان در صورت مشکل موجح اقامتگاه جايگزين شرايط کنسلي تعيين شده توسط ميزبان مي گردد؛
6. کليه تصميمات StayInIran در خصوص مشکل موجح اقامتگاه بايد فيمابين مهمان و ميزبان قطعي و تعهدآور مي باشد؛
7. در صورت بروز يک مشکل موجح اقامتگاه يا تکرار آن، StayInIran مي تواند تصميم بگيرد که جريمه اي را براي شما يا براي ليست شما منظور نمايد شامل (۱) انتشار نظر بر روي ليست شما که مشکل موجح اقامتگاه تجربه شده است، (۲) لغو نمودن رزروهاي آينده، (۳) ليست اقامتگاه را تعليق يا حذف نمايد، يا )۴) براي بار اداري ناشي از مشکلات موجح اقامتگاه هزينه يا جريمه اي را لحاظ نمايد (اين جريمه از پرداختهاي آينده به شما کسر خواهد شد). مواردي که براي آن جريمه اي اعمال مي شود به شما اطلاع داده خواهد شد.؛
8. در صورتي که مخالف وجود مشکل موجح اقامتگاه هستيد مي توانيد StayInIran را کتباً يا از طريق تلفن (قسمت چگونه با StayInIran تماس بگيريم را مشاهده نماييد) مطلع نموده و اطلاعات (تصوير و/يا ادله ديگر) را براي اعتراض به ادعاي مهمان در خصوص وقوع مشکل اقامتگاه ارائه نماييد.

اگر به عنوان ميزبان، شما اقدام به لغو رزرو انجام شده از طريق وبسايت و خدمات نماييد، قبل از شروع اقامت مهمان در اقامتگاه شما:
1. StayInIran هزينه کلي آن رزرو را به مهمان مربوطه ظرف مدت زمان کنسلي که از لحاظ تجاري معقول باشد مسترد خواهد نمود؛
2. StayInIran ممکن است تصميم بگيرد که جرايمي را بر شما يا بر روي ليست شما اعمال نمايد از قبيل (۱) انتشار نظر در ليست شما حاکي از اينکه يک رزرويشن کنسل شده است، (۲) ليست شما در خلال مدت رزرو کنسل شده به صورت "ناموجود" نشان دهد، يا (۳) کسر هزينه کنسلي از پرداخت هاي آينده به شما. هزينه کنسلي قبل از تصميم شما به کنسل نمودن به شما اطلاع داده خواهد شد.

در برخي شرايط همانند شرايط موجح براي کنسل نمودن يا در صورت نقض اين شرايط و ضوابط، StayInIran مي تواند به صلاحديد خود تصميم بگيرد که لازم يا مقتضي است که يک رزرو تأييد شده از طريق وبسايت و خدمات لغو گردد. StayInIran همچنين مي تواند به صلاحديد خود تشخيص دهد که تمام يا بخشي از مبالغ منظور شده براي مهمان را بر اساس خط مشي استرداد به مهمان به وي مسترد دارد. شما موافقت مي نماييد که StayInIran و مهمان يا ميزبان مربوطه هيچ مسئوليتي براي اين کنسلي يا استرداد وجوه نخواهند داشت.

در پاره اي موارد مثل رزرو بلند مدت براي اقامت بيش از ۲۸ روز، ممکن است براي يک رزرو تأييد شده لازم باشد مهمان قبل از شروع اقامت در اقامتگاه، اقدام به انجام پرداختهاي دوره اي يا مبالغ اضافي بر هزينه کلي نمايد (اين موارد کلاً "پرداخت هاي اضافي" ناميده مي شود). اگر هزينه هاي اضافي بر روي يک رزرو تأييد شده اعمال شود، مهمان به StayInIran اجازه مي دهد که از جانب ميزبان اقدام به دريافت هزينه کلي نمايد و ميزبان موافقت مي نمايد که شرکت StayInIran به همان نحو که در وبسايت و خدمات آمده است اقدام به پرداخت مبالغ اضافي و با همان تناوب هزينه هاي اضافي به ميزبان نمايد. در هر زمان ممکن، اطلاعات بيشتري از طريق وبسايت و خدمات در خصوص پرداخت هاي اضافي ارائه خواهد شد.

شما مي دانيد و تأييد مي نماييد که سازمان ها، دپارتمانها و مراجع دولتي (مراجع مالياتي) محل وقوع اقامتگاه شما ممکن است لازم بدانند که ماليات از مهمان توسط ميزبان بر روي مبالغ پرداختي براي حق استفاده و/يا تصرف اقامتگاه دريافت و به مراجع مالياتي مربوطه پرداخت شود. قوانين در سرزمين هاي مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما اين ماليات ها بطور کلي بايد به صورت درصدي از اجاره يا هزينه اقامتگاه مقرر توسط ميزبان )به عنوان مبلغ ثابت روزانه و به هر شکل ديگر که گاهي اوقات تحت عنوان "ماليات اقامت موقت"، "ماليات هتل"، "ماليات کرايه اتاق"، "ماليات فروش و استفاده"، "ماليات بر ارزش افزوده"، "ماليات اتاق" يا "ماليات گردشگر" که منبعد تحت عنوان "ماليات اقامت موقت" ناميده مي شود) دريافت و به مراجع مالياتي پرداخت شود.

شما به عنوان ميزبان تأييد و موافقت مي نماييد که به تنهايي:
1. مسئول تشخيص الزامات گزارش دهي مالياتي خود مي باشيد؛
2. مسئول تشخيص مبالغ و تعهدات مالياتي در رابطه با ماليات قابل اعمال که بايد در ليست منظور شود هستيد؛
3. مسئول هستيد که مبالغ مالياتي که بايد دريافت شود در ليست منظور نماييد؛
4. مسئول هستيد هرگونه مالياتي که توسط شما منظور يا دريافت شده است را به مراجع مربوطه پرداخت نماييد.

چنانچه به عنوان ميزبان قصد اعانه بخشي از مبالغ دريافت شده از رزروهاي تأييد شده از طريق وبسايت و خدمات را براي مقصود يا خيريه خاصي داريد، شما به تنهايي و تماماً مسئول رعايت قوانين و مقررات حاکم به آن اعانه خواهيد بود StayInIran مسئوليتي از بابت اين قبيل اعانه ها توسط ميزبان نمي پذيرد.

مهمانان ـ شرايط اختصاصي حاکم بر مهمانان

رزرو يک اقامتگاه

در صورتي که مهمان مي باشيد، شما مي دانيد و موافقت مي نماييد که StayInIran هيچ ميزبان يا اقامتگاهي را تأييد نمي نمايد. هر زمان که عکس يا تصويري از اقامتگاهي بر روي StayInIran به صورت تأييد شده باشد، صراحتاً يا تلويحاً به معني اين نيست که StayInIran آن ليست يا ميزبان بخصوص را تأييد يا پيشنهاد مي نمايد تصوير محتواها منحصراً به منظور ارائه نمايش تصويري اقامتگاه هاي ليست شده مي باشد و تمامي تصاوير محتواها بايد براي مقصود مزبور به کار رود. همچنين، تصوير محتواها وضعيت اقامتگاه ها را در زماني که آن تصاوير گرفته شده است نمايش مي دهد و StayInIran وضعيت يا ويژگي هاي اقامتگاه را در زمان بعد از آن و بويژه زماني که رزرو احتمالي ممکن است درخواست يا تأييد شود تضمين نمي نمايد. StayInIran مي تواند اقدام به بررسي اضافي نمايد و فرآيند تأييد هويت ميزبانان و مهمانان يا وضعيت اقامتگاه ها را به صلاحديد خود شروع نمايد.

به عنوان مهمان شما بر اساس قوانين دولت متبوع يا قوانين محل سکونت خود مجاز به ورود و سفر به و انجام معامله در و يا با کارگزاران اقتصادي مستقر در ايران را دارا مي باشيد.

به عنوان مهمان، شما به تنهايي مسئول اخذ و نگه داشتن مجوز سفر، ويزاها، مدارک سفر، واکسيناسيون و غيره که براي شما و مدعوين شما جهت خروج از کشور مبدأتان و ورود به ايران را داريد را دارا مي باشيد. StayInIran مسئول ايجاد، انتشار يا ارائه هرگونه سند از قبيل دعوتنامه يا غيره نمي باشد که بايد در زمان مربوطه توسط ميزبان به نحوي که به مهمان اجازه اخذ ويزاي مناسب را مي دهدايجاد شود.

به عنوان مهمان، شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

1. چنانچه قصد اقامت واقعي يا تصرف اقامتگاه توسط خود را نداريد نبايد درخواست اقامت يا رزرو اقامتگاه نماييد؛
2. شما نبايد به هر منظوري جز سؤال در خصوص رزرو، يا اقامتگاه آن ميزبان يا ليست وي با ميزبان تماس حاصل نماييد؛
3. چنانچه شما به عنوان مهمان براي رزرو اقامتگاه اقدام به انجام معامله با ميزبان نماييد، به هر شرايط، ضوابط، مقررات و محدوديتي که بر روي ليست ميزبان به آن اشاره شده است راضي مي باشيد؛
4. شما (نه StayInIran ) مسئول اجراي هرگونه تعهد قراردادي خواهيد بود که StayInIran طرف آن نيست؛
5. به استثناي تعهدات پرداخت مندرج در اينجا، StayInIran هرگونه مسئوليت ناشي از يا مربوط به هرگونه قرارداد فيمابين شما (به عنوان مهمان) و ميزبان را از خود سلب مي نمايد؛
6. صرفنظر از اين که StayInIran طرف قرارداد فيمابين شما و ميزبان نمي باشد، StayInIran به عنوان نماينده ميزبان براي دريافت وجوه از جانب ميزبان اقدام مي نمايد
7. هزينه کلي قابل پرداخت (هزينه اقامتگاه بعلاوه هزينه مهمان) و وديعه تضمين احتمالي قبل از ارسال درخواست رزرو توسط مهمان به ميزبان، به مهمان نشان داده مي شود؛
8. همانطور که در بالا گفته شد، ميزبان بايد ظرف دوره درخواست رزرو نسبت به تأييد يا رد آن درخواست رزرو اقدام نمايد، در غير اين صورت آن درخواست رزرو بطور خودکار لغو خواهد شد؛
9. چنانچه رزرو توسط ميزبان تأييد نشود، هرگونه وجه دريافتي توسط StayInIran از مهمان بايد مسترد گردد؛
10. چنانچه ميزبان اقدام به تأييد درخواست رزرو شما براي يک اقامتگاه نمايد، شما به عنوان مهمان بايد مبلغي را که بعنوان مبلغ پيش پرداخت از طرف StayInIran تعيين ميگردد در رابطه با آن رزرو را به StayInIran پرداخت نماييد؛
11. . StayInIran هزينه کلي را بر اساس اين شرايط و ضوابط، شرايط قيمتگذاري مصرح در ليست مربوطه و نحوه پرداخت انتخاب شده توسط شما در وبسايت دريافت مي نمايد؛
12. در خصوص دريافت هزينه کلي از مهمان توسط StayInIran، StayInIran هيچ کنترلي بر روي هزينه هاي منظور شده توسط بانک مهمان ندارد و هيچ مسئوليتي را از اين بابت نمي پذيرد؛
13. با پرداخت مبلغ پيش پرداخت توسط شما به StayInIran تعهد پرداخت شما به ميزبان بابت هزينه اقامتگاه انجام شده تلقي مي گردد و StayInIran مسئول پرداخت وجوه مربوطه (مبلغ پيش پرداخت رزرو اقامتگاه منهاي هزينه هاي ميزبان) به ميزبان مي باشد. در صورتي که StayInIran مبالغ مذکور در اين شرايط و ضوابط را پرداخت ننمايد، ميزبان تنها مي تواند به StayInIran رجوع نمايد؛
14. در صورتي که شما به پرداخت کننده ديگر StayInIran هدايت شديد، مشمول شرايط و ضوابط حاکم بر استفاده از خدمات آن شخص و همچنين خط مشي هاي جمع آوري اطلاعات شخصي توسط آن شخص ثالث خواهيد بود. لطفاً اطمينان حاصل نماييد که شرايط و ضوابط و خط مشي حريم خصوصي مندرج در StayInIran را قبل از استفاده از هرگونه خدمات موجود بر روي وبسايت مورد مطالعه قرار داده ايد؛
15. زماني که رزرو شما مورد تأييد قرار گرفت و تراکنش انجام شد، يک ايميل حاوي خلاصه تأييد رزرو دريافت خواهيد نمود.

به عنوان مهمان، شما مسئول تحويل اقامتگاه به همان صورت که به هنگام ورودتان داشت هستيد. شما تأييد و موافقت مي نماييد که :
1. مسئول فعل و ترک فعل خود و همچنين مسئول فعل و ترک فعل هر فردي که دعوت نموده ايد يا اقامتگاه را در دسترس او قرار داده ايد مي باشيد؛
2. در صورتي که ميزبان خلاف آن را ادعا نمايد و ادله اي (شامل (نه محدود به): تصاوير و غيره) مبني بر ورود خسارت ارائه نمايد، شما هزينه جايگزين نمودن شيء خسارت ديده با شيء معادل آن پرداخت خواهيد نمود. بخاطر داشته باشيد که دادگاه هاي محلي ممکن است مجبور باشند از آن فعل يا ترک فعل مطلع شوند و آنها را بر اساس قوانين محلي حل و فصل نمايند؛
3. StayInIran حق خود را براي طرح ادعا به صلاحديد خود بر اساس اجاره نامه يا بيمه نامه شما مربوط به هرگونه ضرر و زياني که ممکن است به اقامتگاه يا هرگونه وسيله شخصي موجود در اقامتگاه در خلال اجاره آن اقامتگاه وارد نموده ايد يا مسئول آن هستيد را از شما مطالبه نمايد. اين مطالبه شامل (نه محدود به): مبالغ پرداختي توسط StayInIran بر اساس ضمانت ميزبان StayInIran مي شود؛
4. شما بايد با حسن نيت با StayInIran همکاري و مساعدت نماييد و اطلاعاتي که ممکن است در خصوص شکايت يا دعوي اعضاء در خصوص اقامتگاه يا هرگونه ملک واقع در اقامتگاه (شامل (نه محدود به): مطالبه وجوه، بر اساس ضمانتنامه ميزبان StayInIran) درخواست شود را به StayInIran ارائه نماييد؛
5. شما بايد با حسن نيت با StayInIran همکاري و مساعدت نماييد و اطلاعاتي که ممکن است در خصوص بطور منطقي براي طرح دعوي تحت اجاره نامه يا بيمه نامه شما درخواست مي شود را به StayInIran ارائه نماييد. درخواستهاي StayInIran شامل (نه محدود به): امضاي مدارک و انجام اقدامات ديگر براي کمک به StayInIran براي انجام موارد فوق؛
6. پس از اينکه از دعوي اطلاع حاصل نموديد، شما بايد ظرف ۷۲ ساعت اقدام به پاسخگويي نماييد. StayInIran اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که هزينه را به نحوي از شما دريافت نمايد و هر اقدامي در اين خصوص را به انجام برساند از جمله استفاده از وديعه تضميني در مواردي که به تشخيص StayInIran شما خسارتي را به اقامتگاه وارد نموده ايد شامل (نه محدود به): هرگونه پرداخت توسط ميزبان بر اساس ضمانتنامه ميزبان StayInIran و در خصوص هرگونه پرداخت انجام شده توسط StayInIran به ميزبان. چنانچه قادر به دريافت هزينه از کارت اعتباري ثبت شده يا دريافت وجه از طرف شما به نحو ديگري نباشيم، شما موافقت مي نماييد که وجه هرگونه خسارت به اقامتگاه را به ميزبان مربوطه يا StayInIran (حسب مورد) پرداخت نماييد؛
7. شما بايد به درخواست منطقي StayInIran و بدون هيچگونه هزينه اي و تا حدي که بطور منطقي قادر به آن هستيد در هرگونه ميانجيگري يا موارد مشابه آن با ميزبان مشارکت نماييد.
به عنوان مهمان در مدت زماني که در اقامتگاه اقامت داريد شما مي دانيد و تأييد مي نماييد که رفتارهاي عمومي و خصوصيتان بايد بر اساس قوانين، ضوابط و عرف کشوري باشد که در آن بطور موقت اقامت داريد. شما به تنهايي مسئول عواقب هرگونه رفتار ناشايست براساس قوانين، ضوابط و عرف فوق الذکر شامل (نه محدود به): هرگونه عواقب اقتصادي، اداري و/يا قضائي آن هستيد.

در صورتي که به عنوان مهمان رزرو را قبل از تأييد ميزبان لغو نماييد StayInIran هرگونه مبلغ پرداختي شما در رابطه با درخواست رزرو را ظرف مدتي که از لحاظ تجاري معقول باشد را پس از کسر هزينه کارمزد به شما مسترد مي دارد. در صورتي که به عنوان مهمان بخواهيد رزرو تأييد شده اي را که از طريق وبسايت انجام شده است را قبل يا بعد از ورود به اقامتگاه لغو نماييد، خط مشي کنسلي انتخاب شده توسط ميزبان در ليست مربوطه در خصوص کنسل نمودن شما مجري خواهد بود. توانايي ما براي استرداد هزينه اقامتگاه و ساير هزينه هاي منظور شده براي شما بستگي به شرايط خط مشي کنسلي مربوطه خواهد داشت. جزئيات مربوط به استرداد وجوه و سياست هاي کنسلي بر روي وبسايت موجود مي باشد. هزينه مهمان بدون توجه به خط مشي کنسلي انتخاب شده توسط ميزبان، قابل استرداد نيست.

چنانچه ميزبان رزرو تأييد شده شما که از طريق وبسايت انجام شده است را لغو نمايد:
الف) StayInIran پس از کنسلي ظرف مدتي که از لحاظ تجاري منطقي باشد مبلغ پرداختي را براي آن رزرو پس از کسر کارمزد به شما مسترد مي دارد؛
ب) شما يک ايميل يا مکاتبه ديگر محتوي ليست هاي جايگزين و ساير اطلاعات مربوطه را از StayInIran دريافت خواهيد نمود.

چنانچه به عنوان مهمان اقدام به رزرو ليست جايگزين نماييد و ميزبان مربوط به آن ليست جايگزين اقدام به تأييد درخواست رزرو نمايد، شما موافقت مي نماييد که مبلغ پيش پرداخت مربوط به رزرو تأييد شده آن اقامتگاه در ليست جايگزين را بر اساس شرايط و ضوابط حاضر پرداخت نماييد.

در صورتي که ميزبان رزرو تأييد شده شما را لغو نمايد، و شما به عنوان مهمان هيچ ايميل يا مکاتبه اي را از StayInIran دريافت ننموديد، لطفاً با StayInIran از طريق http://www.StayInIran.com/contactUs تماس حاصل نماييد.

7. خط مشي لغو )کنسلي) رزرو اقامتگاه

نحوه کنسلي به منظور حمايت از مهمانان و ميزبانان وجود دارند و به اجرا گذارده مي شوند. هرگونه ليست نويسي و رزرو بر روي وبسايت بايد به روشني خط مشي کنسلي قابل اعمال را تعيين نمايد و خط مشي سختگيرانه کنسلي (به شرح تعريف شده در ذيل) در خصوص رزروهاي بيش از ۲۸ شب مجري خواهد بود.

به عنوان ميزبان يا مهمان، شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

الف) در صورت عدم ورود مهمان، هزينه نظافت هميشه مسترد مي گردد؛
ب) هزينه خدمات StayInIran (هزينه مهمان و هزينه ميزبان) قابل استرداد به فردي که رزرو را لغو نموده است نمي باشد؛
ج) در صورتي که شکايتي از طرف هر يک از طرفين باشد StayInIran بايد ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ ورود بطور مکتوب از آن مطلع شود؛
د) StayInIran هر موقع که لازم باشد اقدام به ميانجيگري مي نمايد و نظر آن قاطع هرگونه دعوي و اختلاف مي باشد؛
هـ) رزرو تأييد شده زماني رسماً لغو مي گردد که مهمان کليد لغو / کنسلي را بر روي صفحه تأييد کنسلي بزند؛
و) ممکن است که کنسلي توسط StayInIran به دليل امنيتي يا شرايط قابل توجيح، جايگزين خط مشي هاي کنسلي شود. لطفاً اين استثنائات را مورد مطالعه قرار دهيد؛
ز) مالياتهاي مربوطه دريافت و پرداخت خواهد شد.

ميزبان

StayInIran به ميزبانان اجازه مي دهد که براي اقامتگاه خود هر يک از خط مشي هاي کنسلي را از ميان اين سه مورد انتخاب نمايند:
1. منعطف: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها)را تا ۲ هفته قبل از ورود اجازه مي دهد
2. متوسط: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۳ هفته قبل از ورود را اجازه مي دهد
3. سختگيرانه: استرداد ۵۰% (به استثناي هزينه ها) تا ۴ هفته قبل از ورود را اجازه مي دهد

خط مشي سختگيرانه کنسلي، صرفنظر از خط مشي عادي کنسلي برگزيده شده براي اقامتگاه، به کليه رزروهايي که بيش از ۲۸ شب هستند اعمال مي شود.

1. منعطف: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۲ هفته قبل از ورود

• براي استرداد کامل، مهمان بايد رزرو تأييد شده را ۲ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۲ هفته قبل کنسل نماييد.
• در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۲ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبها تا ۲ هفته بعد از لغو قابل استرداد نخواهند بود، اما شبهاي باقيمانده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد (به استثناي هزينه ها).
• در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهايي که در ۲ هفته پس از کنسلي رسمي استفاده نشده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد.

2. متوسط: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۳ هفته قبل از ورود

• براي استرداد کامل، مهمان بايد بايد رزرو تأييد شده را ۳ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۳ هفته قبل کنسل نماييد.
• در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۳ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبها تا ۳ هفته پس از کنسلي قابل استرداد نخواهند بود، اما شبهاي باقيمانده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد (به استثناي هزينه ها).
• در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهايي که در ۳ هفته پس از کنسلي رسمي استفاده نشده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد.

3. سختگيرانه: استرداد ۵۰% (به استثناي هزينه ها) تا ۴ هفته قبل از ورود

• براي استرداد ۵۰%، مهمان بايد بايد رزرو تأييد شده را ۴ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۴ هفته قبل کنسل نماييد.
• در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۴ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبهاي استفاده نشده قابل استرداد نخواهد بود.
• در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهاي استفاده نشده قابل استرداد نخواهد بود.


شرايط قابل توجيح براي کنسلي رزرو تأييد شده توسط ميزبانان

ميزبانان تنها در شرايط نادر ذيل که شرايط قابل توجيح به شرح ذيل مجري مي باشد مي توانند رزرو تأييد شده را بدون جريمه لغو نمايند:
الف) فوت ميزبان
ب) ) آسيب ديدگي ملک
ج) فجايع طبيعي يا ناآرامي سياسي در کشوري که اقامتگاه در آن واقع است
د) مشکلات نگهداري که قابليت اقامتگاه را براي ميزباني تحت تأثير قرار دهد

در چنين شرايطي و تنها در صورت ارائه مدارک مقتضي، StayInIran مي تواند تصميم به اعراض از جريمه کنسلي مندرج در اين شرايط و ضوابط اتخاذ نمايد.

مهمان

مهمانان مي توانند با مشاهده برنامه سفر خود و بررسي جريمه کنسلي قابل اعمال و سپس انتخاب گزينه "کنسل" موجود بر روي رزرو مربوطه، رزرو تأييد شده خود را کنسل نمايند.

شرايط قابل توجيح براي کنسلي رزرو تأييد شده توسط مهمانان

مهمانان تنها در شرايط نادر ذيل که شرايط قابل توجيح به شرح ذيل مجري مي باشد مي توانند رزرو تأييد شده را بدون جريمه لغو نمايند:
الف) فوت مهمان
ب) فجايع طبيعي يا ناآرامي سياسي در کشوري که اقامتگاه در آن واقع است

در چنين شرايطي و تنها در صورت ارائه مدارک مقتضي، StayInIran مي تواند تصميم به اعراض از جريمه کنسلي مندرج در خط مشي هاي کنسلي نمايد.
8. حريم خصوصي

با استفاده از اين وبسايت و خدمات، شما رضايت خود را مبني بر جمع آوري، انتقال به خارج از ايران، ذخيره سازي و استفاده از اطلاعات شخصي که خودتان براي هر يک از خدماتي که ارائه مي نماييم اعلام مي نماييد و همچنين رضايت خود مبني بر جمع آوري تغييرات و به روز رساني شما در خصوص اطلاعاتي که ارائه نموده ايد و توسط وبسايت جمع آوري مي شود را اعلام مي نماييد.

موارد ذيل جزئيات بيشتري در خصوص نحوه مديريت و حفاظت از اطلاعات شخصيتان توسط ما ارائه مي نمايد:

الف) زماني که شما وبسايت را بازديد مي نماييد، ما ممکن است برخي اطلاعات غيرشخصي از قبيل آدرس پروتکل اينترنتي (IP) ، سيستم عامل، نوع مرورگر، ارائه دهنده خدمات اينترنتي شما را جمع آوري نماييم. اين قبيل اطلاعات هويت شخصي شما را نشان نمي دهد. زماني که در وبسايت ثبت نام مي نماييد، ممکن است برخي اطلاعات شخصي که شما فراهم مي نماييد از قبيل نام، آدرس پستي، آدرس ايميل، کشور شما، کدپستي، شماره تلفن و فکس، جنسيت، سن، نام شرکت (اطلاعات ثبت نام) را جمع آوري نمايد. در صورتي که مايل به ثبت نام يا رزرو اقامتگاه يا ايجاد ليست بر روي وبسايت هستيد، شما بايد در وبسايت ثبت نام و حساب کاربري خود را ايجاد نماييد. ما همچنين ممکن است اطلاعات ديگري که کاربران ما فراهم مي نمايند از قبيل مطالب جديد منتشره يا حذف شده، نظرات جديد يا حذف شده، جستجوها، گزارشات کلاهبرداري را جمع آوري نماييم. ما براي خريدها، از شرکت ثالث پردازشگر پرداخت الکترونيکي يا هر شرکت ديگري استفاده مي نماييم تا ترافيک سايت را که ممکن است در برخي اوقات اطلاعات شما را ذخيره نمايد زيرنظر داشته باشيم. زماني که شما وبسايت را بازديد مي نماييد و يا برنامه موبايل وبسايت را استفاده مي نماييد، وبسايت از تکنولوژي جي پي اس (يا مشابه آن) براي تشخيص محل فعلي شما استفاده مي نمايد تا شهري را که در آن هستيد را تعيين و نقشه محل به همراه آگهي هاي مربوطه را نشان دهد. وبسايت اطلاعات محل فعلي شما را با کاربران يا صاحبان وبسايتهاي ديگر به اشتراک نمي گذارد. در صورتي که تمايل نداريد وبسايت از محل شما براي موارد فوق استفاده نمايد، شما بايد خدمات مکان يابي خود را بر روي تنظيمات تلفن همراه خاموش نماييد.
ب) همچنين ممکن است ما از شرکتهاي ثالث براي ارائه خدمات به ما از قبيل کمک به تشخيص هويت شما يا بررسي پايگاه داده مانند پايگاه داده عمومي دولت (زماني که قانوناً مجاز باشد) استفاده نماييم. ما همچنين ممکن است بطور محدود به منظور ارائه خدمات، اطلاعات شخصي شما را به مقامات دولتي برحسب دستور قضايي بدهيم.
ج) وبسايت ممکن است گهگاهي شما را به وبسايتهاي ديگري هدايت نمايد. درصورتي که بر روي لينک وبسايت ديگر کليک نماييد از وبسايت خارج مي شويد. زماني که از وبسايت ديگر استفاده مي نماييد، ما مسئول محتواي وبسايتهاي ثالث و امنيت اطلاعات شخصي شما نيستيم. توصيه مي نماييم که وقتي شما به وبسايت ديگري وارد مي شويد، شرايط و ضوابط و خط مشي حريم خصوصي آن وبسايت در خصوص حفاظت از اطلاعات شخصيتان را مورد مطالعه قرار دهيد.
د) با انتشار ليست بر روي وبسايت، شما تأييد و موافقت مي نماييد که محتوا عمومي و قابل دسترس توسط هر شخصي مي باشد و مي توانند در نتايج موتورهاي جستجو، حافظه آن موتورهاي جستجو، در خوراک و وبسايتهاي ديگر پيرو قراردادهاي استفاده مشترک از برند به نمايش گذارده شوند. به روزرساني و/يا حذف محتوا از فهرست يا حافظه موتورهاي جستجو، وبسايتهاي ديگر، يا منابع خوراک به عهده خود آنها است. شما موافقت و تأييد مي نماييد که وبسايت مسئول اطلاعات منتشر شده در نتيجه جستجوها يا در وبسايتهاي ديگر که مسئول انتشار مطالب وبسايت مي باشند ندارد.
هـ) زماني که درخواست رزرو اقامتگاه مي نماييد، نام کامل شما به ميزبان نشان داده مي شود. در صورتي که توافق نماييد که زماني که درخواست خود را ارائه مي دهيد ميزبان بتواند از طريق تلفن با شما تماس بگيرد، قبل از ارتباط با ميزبان، StayInIran ابتدا با شماره تلفن شما تماس حاصل مي نمايد مگر اينکه رزرو تأييد شده باشد.
و) زماني که درخواست شما براي رزرو اقامتگاه توسط ميزبان تأييد مي گردد يا زماني که شما درخواست مهمان براي رزرو اقامتگاه را مي پذيريد، ما برخي اطلاعات شخصي شما را (مانند اسکن گذرنامه) به ميزبان يا مهمان آشکار مي نماييم. اما اطلاعات صورتحساب شما هيچگاه با کاربر ديگري به اشتراک گذارده نخواهد شد.
ز) زماني که مهمان در اقامتگاه شما سکونت مي نمايد يا زماني که شما در اقمتگاه ميزبان اقامت مي نماييد، ما از شما درخواست مي تماييم که مهمان يا اقامت را مورد بررسي قرار دهيد. در صورتي که تصميم بگيريد بررسي/نظر خود را ارائه نماييد، آن بررسي/ نظر ممکن است بر روي وبسايت منتشر شود.
ح) شما مي توانيد حساب کاربري خود در وبسايت شبکه هاي اجتماعي ديگر را به حساب کاربري خود در StayInIran مرتبط نماييد. انتشار و نمايش اطلاعاتي که از طريق اين ارتباط براي StayInIran فراهم مي نماييد بستگي به تنظيمات و اجازه شما در وبسايت و آن سايت شبکه هاي اجتماعي دارد. ما قرارداد فيمابين شخص با اين سايتهاي شبکه هاي اجتماعي را تحت عنوان "روابط" خطاب مي نماييم. زماني شما اين ارتباط را ايجاد مي نماييد برخي اطلاعاتي را که از طريق ارتباط حسابهاي کاربري خود براي ما فراهم نموده ايد ممکن است بر روي صفحه کاربري شما در StayInIran به منظور تسهيل ثبت نام به نمايش گذارده شود، فعاليتهاي شما بر روي سامانه ممکن است بر روي اين روابط در وبسايت و/يا سايت شبکه اجتماعي نشان داده شود و کاربران ديگر مي توانند روابط مشترک که با آنها داريد را به شرحي که در سايت شبکه اجتماعي مرتبط شده ليست نموده ايد مشاهده نمايند.
ط) شما مي توانيد اطلاعات شخصي که به ما داده ايد در هر زماني از طريق وبسايت دسترسي پيدا نماييد، حذف، بررسي نماييد يا آنها را تغيير دهيد. ما تنظيمات شما را بدون رضايت شما تغيير نخواهيم داد. شما نمي توانيد انتخاب نماييد که مکاتبات معاملات مربوط به حساب کاربري خود را از وبسايت دريافت ننماييد. شما مي توانيد در هر زمان حساب کاربري خود را از طريق وبسايت ببنديد. در صورتي که حساب کاربري خود را ببنديد، وبسايت کليه ليستها و رزروهايي که شما منتشر نموده ايد يا از طريق آن حساب ايجاد نموده ايد را لغو مي نمايد و کليه شرايط کنسلي را بر آن اعمال مي نمايد (خط مشي کنسلي را ملاحظه نماييد).
ي) شما مي توانيد به عنوان کاربر ثبت نشده ليست هاي StayInIran را مشاهده نماييد. در صورتي که ثبت نام نماييد، ما اعلاميه، آگهي، تبليغات و پيشنهادهاي ويژه را براي شما ارسال مي نماييم. ما همچنين براي شما هرگونه اعلاميه اي که از لحاظ حقوقي لازم باشد و اعلاميه هاي ديگر از قبيل (بدون محدوديت) اعلاميه هاي مربوط به خدمات يا هرگونه تغيير مربوط به خط مشي ها را براي شما ارسال نمايد. براي مثال، ممکن است اعلاميه اي مربوط به مشکلات فني يا نگهداري هاي برنامه ريزي شده وبسايت را به شما ارسال نماييم. به منظور عدم دريافت اين اعلاميه ها، بايد حساب کاربري خود را غيرفعال نماييد. شما مي توانيد انتخاب نماييد که برخي مکاتبات ايميل از قبيل خبرنامه را از ما دريافت ننماييد.
ک) ما متعهد به حفظ اطلاعات شخصي که شما ارائه نموده ايد مي باشيم. اطلاعات شما در آلمان ذخيره مي شود. اطلاعات ثبت نام شما توسط يک رمز عبور اختصاصي مشتري و نام کاربري حفاظت مي شود. شما نبايد اطلاعات رمز عبور خود را به شخص ديگري بدهيد و زماني که از رايانه اشتراکي استفاده مي نماييد بايد هميشه [پس از اتمام کار] از حساب کاربري خود خارج شويد. در صورتي که بخواهيد از وبسايت به صورت کاربر ناشناسي که ثبت نام ننموده است استفاده نماييد، شما قادر به بررسي ليست ها و محتوا خواهيد بود اما نمي توانيد ليست خود را منتشر نماييد يا يک اقامتگاه را رزرو نماييد. ما برخي اقدامات حفاظتي را براي مراقبت از اطلاعات شخصي شما بکار بسته ايم. اما همانند بسياري از مبادلات الکترونيکي، هيچ راهکاري به صورت صددرصد امن نيست. ما تلاش منطقي خود را براي اطلاعات شخصي که شما ارائه مي نماييد را مي نماييم اما نمي توانيم ايمني آن را تضمين نماييم. لذا، شما تأييد و موافقت مي نماييد که ما هيچ مسئوليتي در خصوص سرقت، فقدان، تغيير، يا سوءاستفاده از هرگونه اطلاعات شخصي يا اطلاعات ديگر يا محتوا شامل (نه محدود به): اطلاعاتي که به اشخاص ثالث يا کاربران ديگر ارائه شده است نداريم.
ل) شما موافقت مي نماييد که شما مسئول حفظ محرمانگي نام کاربري و رمز عبور خود و کليه استفاده ها از حساب کاربري خود هستيد چه اينکه چنين استفاده اي را اجازه داده يا نداده باشيد. شما بايد فوراً StayInIran را از هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب کاربري خود در StayInIran مطلع نماييد.
م) ما ممکن است از کوکي ها (اطلاعات ثبت شده بر روي رايانه) براي مديريت صفحات کاربران و ذخيره سازي تنظيمات، رديابي اطلاعات و انتخاب زبان استفاده نماييم. کوکي ها ممکن است مورد استفاده قرار گيرند چه شما خود را نزد ما ثبت کرده يا نکرده باشيد. کوکي ها فايل هاي متني کوچکي هستند که توسط سرور وبسايت به درايو ذخيره سازي ما منتقل مي شود و سپس بر روي رايانه شما ذخيره مي شود. نوع اطلاعاتي که کوکي جمع آوري مي نمايد دربردارنده تاريخ و زمان بازديد شما، تاريخچه مرورگري شما بر روي اينترنت، تنظيمات شما و نام کاربري شما مي باشد. در برخي موارد، ارائه دهندگان خدمات ما ممکن است از کوکي هاي وبسايت استفاده نمايند. ما نمي توانيم کوکي هايي که توسط ارائه دهندگان خدمات ثالث استفاده مي شود را کنترل يا به آنها دسترسي پيدا نماييم. اين قسمت حريم خصوصي فقط شامل کوکي هاي استفاده شده توسط شما مي شود نه هر کوکي که توسط اشخاص ثالث مورد استفاده واقع مي گردد. شما مي توانيد استفاده کوکي بر روي رايانه خود را قبول يا آن را رد نماييد، چه نزد ما ثبت کرده يا نکرده باشيد. معمولاً شما مي توانيد مرورگر خود را به نحوي تنظيم نماييد که کوکي ها نپذيرد. اما عدم پذيرش کوکي ها مي تواند موجب محدوديت دسترسي شما به برخي ويژگي هاي وبسايت باشد.
ن) ما مي توانيم مکاتبات شما با ساير کاربران از طريق وبسايت را به منظور جلوگيري از کلاهبرداري، بررسي ريسک، رعايت قانون، وارسي، توسعه محصولات، تحقيق و مقاصد حمايت از مشتري، بررسي، اسکن يا تجزيه و تحليل نمايد. براي مثال، به عنوان بخشي از تلاش ما براي جلوگيري از کلاهبرداري، وبسايت مي تواند پيام هايي را که براي پنهان نگه داشتن اطلاعات تماس يا ارجاعات به وبسايتهاي ديگر مي باشد را اسکن يا تجزيه و تحليل نمايد. اين امر کمک مي نمايد که کلاهبرداران از اينکه از کاربران بخواهند پول را خارج از وبسايت (از قبيل انتقال بانکي يا ساير روشهاي انتقال پول) ارسال نمايند منع گردند.
س) ما براي ارسال مکاتبات تبليغاتي اشخاص ثالث به شما، اقدام به بررسي، اسکن و تجزيه و تحليل مکاتبات شما نمي نماييم. ما همچنين اين بررسي ها و تجزيه و تحليل مکاتبات را به اشخاص ثالث نمي فروشيم. ما همچنين هرجا که ممکن باشد از روشهاي خودکار براي انجام اين بررسي ها و تجزيه و تحليل ها استفاده مي نماييم. اما هر از چند گاهي ما ممکن است مجبور به بررسي برخي مکاتبات بطور دستي باشيم. با استفاده از وبسايت، شما موافقت مي نماييد که StayInIran به صلاحديد خود اقدام به يررسي، اسکن، تجزيه و تحليل و ذخيره سازي مکاتبات شما نمايد چه اين کار به صورت دستي و چه به صورت خودکار انجام شود.
ع) ما مي توانيم از اطلاعاتي که توسط شما ارائه شده براي اجراي شرايط و ضوابط، نظارت بر فعاليت کاربر و مديريت کارآمدتر ترافيک وبسايت استفاده نماييم. همچنين، ما مي توانيم برخي اطلاعات از قبيل قابليت مرورگر با سيستم عامل شما که براي درک بهتر اينکه چه آگهي ها و خدماتي مورد علاقه شما مي باشد جمع آوري نموده ايم را با ارائه دهندگان خدمات ثالث به اشتراک بگذاريم. ما مي توانيم کاربران برخي کشورها را از استفاده از وبسايت مسدود نماييم. ما مي توانيم اين اطلاعات را مادام که براي اجراي مقاصد تجاريمان لازم باشد نگهداري نماييم، حتي بعد از اينکه حساب کاربري شما خاتمه يافت.
ف) ما مي توانيم شرکتهاي وابسته خود مانند شرکتهاي فرعي خود و کارمندان آنان اجازه استفاده و بررسي اطلاعات شخصي شما به همان صورت و تا همان حدي که ما بر اساس اين قسمت حريم خصوصي مجاز به آن مي باشيم را بدهد. اين شرکتهاي وابسته داراي همان تعهداتي مي باشد که بر اساس ما بايد اطلاعات خصوصي شما را بر اساس اين شرايط و ضوابط حفاظت نماييم.
ص) در مواردي استثنايي، ممکن است از ما خواسته شود که اطلاعات خصوصي شما را بواسطه الزامات قانوني يا مقرراتي آشکار نماييم. در اين موارد، اين حق را براي خود محفوظ مي داريم که اطلاعات شخصي شما را هر وقت براي رعات تعهدات قانوني لازم باشد (شامل (نه محدود به): اجراي دستورات دادگاه، قرارها، اخطاريه ها و الزامات ابلاغيه ها يا درخواست هاي کشف) آشکار نماييم. ما مي توانيم همچنين با حسن نيت و با اين باور که آشکارسازي اين اطلاعات منطقاً براي براي اجراي اين شرايط و ضوابط و/يا خط مشي حريم خصوصي، پاسخگويي به دعاوي اي که هر محتوايي ناقض حقوق اشخاص ثالث بوده است يا حفاظت از حقوق، مالکيت يا امنيت شخصي وبساي، کاربران ما يا عموم مردم لازم باشد، اطلاعات کاربران را به مأموران اجراي قوانين و غيره آشکار نماييم. در صورتي که بطور اساسي کليه اموال ما به فروش رفت يا در شرکت ديگري ادغام شد، شما را از اين معامله مطلع مي نماييم. شرکت خريدار بايد اجازه دسترسي به اطلاعات شخصي شما بدون رضايت شما داشته باشد. در صورتي که بخشي از کسب و کار خود را به فروش برسانيم، شرکت خريدار به اطلاعات شخصي شما بدون رضايت شما دسترسي خواهد داشت و ممکن است اعلاميه اي در خصوص اين فروش، به شما ارسال نماييم.
ق) ما اين حق را براي خود محفوظ مي داريم که اين شرايط و ضوابط را در هر زماني به صلاحديد خود تغيير دهيم. ما ممکن است تغييرات عمده اين شرايط و ضوابط از قبيل خط مشي حريم خصوصي وبسايت را به اطلاع شما برسانيم. شما بايد به عبارت "آخرين به روز رساني در مورخه ..." در ابتداي اين شرايط و ضوابط توجه نماييد. با اين اطلاعات شما مي توانيد تشخيص دهيد که شرايط و ضوابط اخيراً به روز رساني شده است.
ر) هرگونه اختلاف در خصوص حريم خصوصي شامل (نه محدود به): مقررات مربوط به جبران خسارت، محدوديت خسارت و قانون حاکم مشمول شرايط و ضوابط مي باشد.
ش) ما مي توانيم اطلاعات جمعي و اطلاعات غيرشخصي را براي تجزيه و تحليل صنعت، آمارگيري، بازاريابي، تبليغات و ساير مقاصد تجاري منتشر، آشکار يا استفاده نماييم.
10. نظرات و ادعاهاي تخلف

شما مي توانيد خدمات مشتريان StayInIran هرگونه بازخورد، نظر، درخواست براي پشتيباني فني و ساير مکاتبات را ارسال نماييد. اگر شما معتقد هستيد که هرگونه محتواي کاربر بر روي وبسايت حقوق مالکيت فکري، حق مؤلف يا قانون حاکم را نقض مي نمايد، مي توانيد مراتب را کتباً به همراه اطلاعات ذيل به بخش خدمات مشتريان اعلام نماييد:

1. مشخصات کار مشمول حق تأليف (کپي رايت) که ادعاي نقض آن شده است يا اگر چنانچه چند کار مشمول حق تأليف (کپي رايت) در يک سايت آنلاين تحت پوشش يک اعلاميه باشد، ليست نمايانگر آن کارها در آن وبسايت؛
2. مشخصات موادي که ادعا شده مورد نقض قرار گرفته، يا مشمول اقدامات ناقضانه قرار گرفته و توضيح اينکه چه چيزي مورد دسترسي يا حذف يا غيرفعالسازي قرار گرفته و اطلاعات کامل براي اينکه وبسايت آن مواد را رديابي نمايد؛
3. مشخصات تماس شما تا وبسايت بتواند با شما تماس بگيرد از قبيل آدرس، شماره تلفن و در صورت امکان، آدرس پست الکترونيکي؛
4. توضيح مبني بر اين که شما با حسن نيت معتقديد که استفاده از محتوا يا مواد وبسايت مورد اجازه دارنده حق تأليف (کپي رايت) يا نماينده وي يا قانون نمي باشد؛
5. توضيح مبني بر اين که اطلاعات ارائه شده در اعلاميه صحيح مي باشد و شما مالک حق تأليف (کپي رايت) يا نماينده وي مي باشيد. در صورتي که خلاف اين آشکار شود يا معلوم شود که اين اطلاعات اشتباه يا گمراه کننده اند شما مشمول مجازات شهادت دروغ خواهيد بود؛
6. امضاي فيزيکي يا الکترونيکي شخصي که از طرف مالک حق انحصاري که ادعا شده مورد نقض قرار گرفته است مجاز به اقدام باشد.

شما تأييد مي نماييد که در صورت عدم رعايت هر يک از الزامات اين قسمت، دعوي شما مبني بر اعلاميه نقض حق تأليف معتبر نخواهد بود.

11. حمايت از حقوق مالکيت فکري

مواد وبسايت همانگونه که هستند فقط براي اطلاعات و استفاده شخصي شما ارائه مي شوند و نبايد بدون رضايت مالک مربوطه براي هدف ديگري مورد استفاده، کپي برداري، تکثير، توزيع، انتقال، پخش، نشان دادن، فروش، واگذاري ليسانس يا به نحو ديگري مورد بهره برداري واقع شود.

شما تأييد و توافق مي نماييد که:

الف) محتواي مالکانه StayInIran بر روي وبسايت شامل (نه محدود به): متن، نرم افزار، نوشته ها، گرافيک ها، تصاوير، صداها، موسيقي، فيلم، خصيصه هاي تعاملي و امثالهم ("مواد") و علائم تجاري، علائم خدماتي و لوگوهاي موجود در آن ("علائم") تحت مالکيت وبسايت مي باشد يا حق استفاده آن به وبسايت داده شده است و مشمول حقوق مؤلف (کپي رايت) و مالکيت فکري بر اساس قوانين و کنوانسيون هاي محلي و بين المللي مي باشد. StayInIran کليه حقوقي را که در اينجا به صراحت به وبسايت و مواد داده نشده است را براي خود محفوظ مي دارد؛
ب) مواد وبسايت را استفاده، کپي، توزيع ننماييد مگر اينکه صراحتاً در اينجا اجازه استفاده، کپي برداري، و توزيع موادي که توسط اشخاص ثالث از وبسايت براي هر مقصد تجاري حاصل شده است داده شده باشد. در صورتي که براي مقاصد شخصي اقدام به دانلود يا پرينت کپي مواد نماييد بايد کليه اعلاميه هاي حق تأليف و حقوق مالکانه که در آن تعبيه شده است را نگه داريد؛
ج) خصيصه هاي امنيتي وبسايت يا ويژگي هايي که مانع از استفاده يا کپي برداري هرگونه مواد شود يا آن را محدود نمايد يا استفاده از وبسايت يا مواد آن را محدود نمايد را دور نزنيد، کپي يا توزيع ننماييد؛
د) خدمات تا بيشترين حد اجازه داده شده در قوانين حق مؤلف (کپي رايت) و ساير قوانين و معاهدات بين المللي تحت حمايت قرار گرفته است. محتوايي که بر روي يا از طريق خدمات به نمايش گذاشته شده، به عنوان يک کار جمعي بر اساس قوانين حق مؤلف (کپي رايت) و ساير قوانين و کنوانسيون هاي بين المللي تحت حمايت حق مؤلف و/يا تأليف مي باشد. هرگونه تکثير، اصلاح، ايجاد آثار فرعي از يا بازتوزيع وبسايت، مواد يا اثر جمعي يا تأليف صراحتاً ممنوع مي باشد؛
هـ) کپي يا تکثير وبسايت، مواد يا هر قسمتي از آن در يک سرور يا محل ديگر براي تکثير يا بازتوريع صراحتاً ممنوع مي باشد؛
و) شما نبايد اقدام به تجزيه يا پياده سازي يا مهندسي معکوس يا به هر نحو ديگري براي کشف کد منبع موجود در سرويس تلاش نماييد؛
ز) هيچ جنبه اي از خدمات را به منظور تجاري تکثير، المثني، کپي، بازفروش يا بهره برداي ننماييد.

12. تأييدات کاربران

الف) شما درک مي نماييد که زماني که از وبسايت استفاده مي نماييد در معرض محتواهايي از منابع مختلف قرار مي گيريد و وبسايت مسئول صحت، سودمندي، ايمني، حقوق مالکيت فکري آن محتوا مسئوليتي ندارد و شما هرگونه مسئوليتي را براي استفاده خود قبول مي نماييد. شما همچنين درک و تأييد مي نماييد که ممکن است در معرض محتوايي قرار گيريد که نادرست، موهن، زشت، اعتراض، توهين آميز، افترا آميز باشد و موافقت مي نماييد که هرگونه حقوق يا خسارات قانوني يا عرفي را که عليه وبسايت در اين خصوص داريد را اعراض نماييد و بدينوسيله آنها را اعراض نموديد.
ب) شما موافقت مي نماييد که از وبسايت، شرکتهاي فرعي و وابسته در مقابل هرگونه ادعا، خسارت، تعهد، ضرر و زيان، مسئوليت، هزينه، بدهي، مخارج (شامل (نه محدود به): حق الوکاله وکيل) ناشي از موارد ذيل دفاع نمايد و خسارات آن را جبران نماييد:
- استفاده و دسترسي شما به وبسايت و يا خدمات؛
- نقض هرگونه موارد مندرج در اين شرايط و ضوابط توسط شما؛
- نقض هرگونه حقوق شخص ثالث شامل (نه محدود به): حق مؤلف (کپي رايت)، علامت تجاري، اسرار تجاري يا ساير اموال يا حق بر حريم خصوصي توسط شما؛
- هرگونه ادعايي که محتواي شما باعث ورود خسارت به شخص ثالث شده است.
ج) شما مي دانيد و موافقت مي نماييد که ارسال آگهي ها و ايميل هاي ناخواسته به آدرس ايميل وبسايت يا از طريق سامانه هاي رايانه اي وبسايت صراحتاً بر اساس اين شرايط و ضوابط ممنوع مي باشد. شما تأييد و موافقت مي نماييد که هرازچندگاهي وبسايت ممکن است از طريق ناظران انساني و يا نرم افزارهاي خودکار استفاده از ايميل را زير نظر بگيرد تا برخي کلمات همراه با ليست هاي طبقه بندي شده، اسپم (ايميل هرز) يا پيام هاي کلاهبرداري در پيغامهايي که بين کاربران از طريق سامانه ارتباطي وبسايت رد و بدل مي شود را تشخيص دهد. هرگونه مکاتبه بين شما و کاربر ديگر با استفاده از خصيصه هاي ارتباطي خدمات و وبسايت تنها بر اساس اين شرايط و ضوابط قابل استفاده خواهد بود. هرگونه استفاده غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي وبسايت نقض اين شرايط و ضوابط و قوانين حاکم مي باشد. اين نقض ممکن است که ارسال کننده يا نماينده وي را مشمول جريمه هاي حقوقي و مجازاتهاي کيفري نمايد.
د) شما تأييد و موافقت مي نماييد که وبسايت مسئول تعاملات شما بر روي وبسايت يا از طريق خدمات با هر سازمان و/يا فرد نمي باشد. اين تعاملات شامل (نه محدود به): پرداخت [هزينه] اقامتگاه و خدمات، و هرگونه شروط و تضمينات يا تعهدات همراه با هرگونه تعاملي که ممکن است شما با ساير سازمانها و يا افراد داشته باشيد مي شود. اين تعاملات تنها بين شما و آن سازمانها و يا افراد مي باشد. شما تأييد و توافق مي نماييد که وبسايت مسئول هيچ ضرر و زيان از هر نوع ناشي از اين قبيل تعاملات نمي باشد. چنانچه دعوايي بين کاربران وبسايت يا بين کاربران و اشخاص ثالث وجود داشته باشد، شما مي دانيد و توافق مي نماييد که وبسايت ملزم به درگيري در آن دعوا نمي باشد. در صورتي که شما دعوايي با يک يا چند کاربر داشته باشيد شما بدينوسيله وبسايت و مديران و کارکنان و نمايندگان و قائم مقام قانوني آن را از هرگونه دعوا، مطالبه و خسارت (واقعي و تبعي) از هر نوع و ماهيت، شناخته شده يا شناخته نشده، مشکوک يا غيرمشکوک، آشکار شده يا نشده ناشي از آن دعاوي و يا خدمات ما مبري مي نماييد.
هـ) با استفاده از StayInIran يا هرگونه خدمات بر روي وبسايت، توافق مي نماييد که هرگونه جبران خسارت يا مسئوليت قانوني که ممکن است شما به خاطر اقدامات ساير کاربران ثبت شده يا ساير اشخاص مطالبه نماييد محدود به دعوي عليه آن کاربر ثبت شده يا اشخاص ديگر مسئول مشکل مي باشد. شما نبايد هيچ گونه مسئوليتي را به StayInIran تحميل يا هيچ نوع خسارت قانوني در خصوص هرگونه اقدامات انجام شده با ساير کاربران ثبت شده يا اشخاص ثالث را از StayInIran مطالبه نماييد. اين محدوديت شامل دعاوي مطروحه توسط ميزبان عليه StayInIran در خصوص پرداخت مبلغ دريافت شده از مهمان يا هر کاربر ثبت شده ديگر، همچنين دعاوي مطروحه توسط StayInIran از جانب ميزبان نمي شود و اين دعاوي مشمول اين شرايط و ضوابط مندرج در قسمت "سلب کلي حقوق و محدوديتهاي مسئوليت" مي باشد.

13. محدوديت و خاتمه خدمات

شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

الف) وبسايت هيچ مسئوليتي براي حذف يا عدم ذخيره سازي محتوا نگهداري شده يا منتقل شده بر روي وبسايت يا خدمات را نمي پذيرد؛
ب) وبسايت مي تواند محدوديتهايي را براي استفاده از خدمات ايجاد نمايد از قبيل حداکثر روزهايي که محتوا توسط خدمات باقي مي ماند، حداکثر تعداد و حجم پستها، پيامها يا ساير محتواهايي که توسط خدمات مورد انتقال يا ذخيره سازي قرار م مي گيرد و تناوبي که شما به خدمات يا وبسايت دسترسي مي يابيد؛
ج) وبسايت به صلاحديد خود به هر دليلي شامل (نه محدود به): اينکه به نظر وبسايت شما اين شرايط و ضوابط را نقض نموده باشيد، مي تواند (بدون داشتن تعهد) فوراً و بدون دادن هيچ اخطاري حساب کاربري شما را حذف يا غيرفعال نمايد يا به طريق ديگري به دسترسي شما و استفاده شما از خدمات (يا بخشي از آن) خاتمه دهد و هرگونه محتوا در خدمات را حذف يا لغو نمايد؛
د) وبسايت در برابر شما يا اشخاص ثالث مسئول خاتمه دسترسي شما به وبسايت و خدمات نمي باشد و شما موافقت مي نماييد که بعد از چنين خاتمه اي اقدام به استفاده از خدمات ننماييد؛
هـ) وبسايت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که در هر زمان خدمات (يا هر قسمتي از آن) را با اخطار يا بدون اخطار قبلي اصلاح يا قطع نمايد و وبسايت در برابر شما و اشخاص ثالث مسئول اين اصلاحات، توقف يا قطع اين خدمات نخواهد بود.

در مورد پاراگراف ""، "د" و "هـ" فوق الذکر شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

الف) StayInIran فوراً هرگونه رزرو موجود، در حال بررسي يا تأييد شده هر يک از ميزبان يا مهمان را لغو نمايد؛
ب) StayInIran به ميزبانان يا مهمانان اطلاع مي دهد که رزرو تحت بررسي يا تأييد شده، لغو گرديده است؛
ج) StayInIran ممکن است صرفنظر از خط مشي قبلي کنسلي، پول مهمانان را براي رزرو تأييد شده تماماً مسترد نمايد؛
د) ميزبانان در صورت لغو رزرو (حتي اگر تأييد شده باشد) توسط StayInIran يا در صورت حذف يا غيرفعال شدن حساب کاربريشان يا حساب کاربري مهمان مستحق دريافت هيچگونه خسارتي نمي باشند؛
هـ) StayInIran هيچ تکليفي براي حذف يا بازگرداندن محتوايي که شما بر روي وبسايت و خدمات منتشر نموده ايد بدون محدوديت از قبيل هرگونه اظهارنظر يا بازخورد ندارد.

اصلاحات

StayInIran حق خود را براي اصلاح وبسايت، خدمات يا هرگونه شرايط و ضوابط شامل هزينه خدمات و ضمانتنامه ميزبان در هر زمان و به صلاحديد خود و بدون هيچ اخطاريه قبلي محفوظ مي دارد. در صورتي که هر يک يا تمام شرايط و ضوابط را مورد اصلاح قرار دهيم آن اصلاحات را بر روي StayInIran منتشر مي نماييم و/يا آن اصلاحات را به کاربران ثبت شده اعلام مي نماييم. ما همچنين مي توانيم "آخرين تاريخ به روز رساني " مندرج در اين شرايط و ضوابط را به روز نماييم. دسترسي يا استفاده از StayInIran يا خدمات آن پس از هرگونه اصلاح حاکي از اين خواهد بود که شما اصلاحات را مورد مطالعه قرار داده ايد و آنها را درک نموده ايد و هنوز متعهد به اصلاحات جديد اين شرايط و ضوابط مي باشيد. اگر هر يک از اصلاحات مورد قبول شما نمي باشد، شما بايد فوراً استفاده يا دسترسي به StayInIran يا هر يک از خدمات و/يا محتواي آن را متوقف نماييد.

14. اطلاعات کلي

اين شرايط و ضوابط و ساير خط مشي هاي منتشر شده بر روي وبسايت تفاهم و توافق کامل و انحصاري فيمابين شما و StayInIran ايجاد مي نمايد و حاکم بر استفاده شما از خدمات و وبسايت مي باشد و جايگزين کليه تفاهم ها، پيشنهادات، توافقات، مذاکرات و مباحثات فيمابين طرفين چه به صورت کتبي و چه به صورت شفاهي مي باشد. عدم اجراي هر يک از حقوق يا مقررات اين شرايط و ضوابط به منزله اعراض از آن حق يا مقررات نمي باشد. اين شرايط و ضوابط و روابط فيمابين شما و وبسايت تحت حاکميت قانون جمهوري اسلامي ايران مي باشد. هرگونه دعوايي که بطور مسالمت آميز حل و فصل نگردد تحت صلاحيت مراجع ايران مي باشد. اگر هر يک از مقررات اين شرايط و ضوابط توسط دادگاه صلاحيتدار، نامعتبر يا غيرقابل اجرا تشخيص داده شود (بدون محدوديت بعلت اينکه مقررات مزبور با قوانين آن سرزمين مطابقت ندارد) طرفين توافق مي نمايند که دادگاه تلاش خود را براي اجرايي نمودن قصد طرفين منعکس در آن مقررات بنمايد. اگر هر يک از مقررات اين شرايط و ضوابط نامعتبر، غيرقانوني يا غيرقابل اجراء باشد اعتبار، قانوني بودن و قابليت اجراء ساير مقررات اين شرايط و ضوابط تحت هيچ عنواني نبايد تحت تأثير واقع شود.

شما موافقت مي نماييد که هرگونه دعوي مطروحه توسط شما ناشي از يا در رابطه با استفاده شما از خدمات و/يا وبسايت بايد ظرف مدت بيش از 6 ماه از حدوث سبب آن دعوي باشد؛ در غير اينصورت آن دعوي بطور کلي ساقط مي شود.

اين شرايط و ضوابط، حقوق و مجوزهاي اعطاء شده در اينجا قابل انتقال يا واگذاري توسط شما نيست اما ممکن است توسط وبسايت بدون محدوديت واگذار گردد. هرگونه انتقال يا واگذاري توسط شما باطل و بلااثر مي باشد.

اين شرايط و ضوابط بر جانشينان و قائم مقام قانوني هر يک از طرفين مؤثر مي باشد.

15. نقض شرايط و وجه التزام

لطفاً هرگونه تخلف از اين شرايط و ضوابط که از آن آگاه مي شويد را از طريق تماس با دفتر خدمات مشتريان StayInIran گزارش نماييد. عدم اقدام توسط وبسايت در خصوص نقض شما يا سايرين حق ما را براي اقدام در خصوص نقض هاي بعدي يا مشابه شما يا سايرين سلب نمي نمايد.

شما مي دانيد و توافق مي نماييد که از آنجا که ميزان خسارات به سختي تعيين مي شود و بعضاً اين امر غيرممکن است، در مواقعي که خسارات واقعي بطور منطقي قابل محاسبه نمي باشد شما بايد خسارت StayInIran را به شرح ذيل جبران نماييد:

الف) در صورتي که شما پيامي را منتشر نماييد که هويت شخص يا شرکت ديگري را جعل نمايد، برخلاف واقع و يا بطور تدليسانه اي وابستگي شما را با آن شخص يا شرکت عنوان نمايد يا حاوي اطلاعات شخصي يا هويتي شخص ديگري باشد (بدون رضايت صريح آن شخص)، شما توافق مي نماييد که وبسايت به صلاحديد خود مي تواند اطلاعات نشان دهنده هويت شما را به فرد قرباني آشکار نمايد و در صورتي که وبسايت دعوايي را عليه شما در دادگاه مطرح مي نمايد، شما بايد ۱۰۰ دلار آمريکا به وبسايت براي چنين مواردي پرداخت نماييد.
ب) اگر شما به عنوان کارگزار انتشار، محتوايي را که از جانب سايرين بر روي خدمات منتشر مي نماييد برخلاف اين شرايط و ضوابط از خدمات استفاده نماييد شما موافقت مي نماييد که ۱۰۰ دلار آمريکا را براي هر يک از مواردي که در نقض اين شرايط و ضوابط منتشر مي نماييد به وبسايت پرداخت نماييد.
ج) اگر شما از سامانه رايانه اي وبسايت براي ارسال ايميل هاي تبليغاتي ناخواسته به آدرس ايميل هاي وبسايت يا هر شخص ديگري استفاده مي نماييد موافقت مي نماييد که براي هر ايميل مبلغ ۱۰۰ دلار آمريکا به وبسايت پرداخت نماييد.
د) اگر پيغامي را برخلاف اين شرايط و ضوابط به جز موارد مندرج در فوق منتشر نماييد موافقت مي نماييد که براي هر يک از پيامها مبلغ ۱۰۰ دلار آمريکا به وبسايت پرداخت نماييد.
هـ) در صورتي که برخلاف اين شرايط و ضوابط و بدون رضايت صريح و کتبي وبسايت هر محتوايي (غير از محتواي خودتان) را به هر منظوري جمع آوري نماييد، کپي کنيد، نمايش دهيد، المثني تهيه نماييد، تکثير کنيد يا مورد بهره برداري قرار دهيد، شما موافقت مي نماييد که ۱۰۰ دلار آمريکا به ازاي هر روزي که اقدام به چنين امري نموده ايد به وبسايت پرداخت نماييد.

اگر هيچيک از موارد "الف" تا "هـ" فوق الذکر نباشد، شما موافقت مي نماييد که خسارات واقعي وبسايت را تا حدي که آن خسارت منطقاً قابل محاسبه باشد جبران نماييد. اين خسارات به صلاحديد StayInIran محاسبه مي شود و شما بدينوسيله حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نماييد.

16. نحوه ارتباط با StayInIran

در صورتي که سؤالي داريد، لطفاً آن را به این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ايميل نماييد يا دفتر خدمات مشتريان StayInIran تماس حاصل نماييد. کليه ايميل ها بايد داراي موضوع مناسب باشد و به روشني مشکلات اصلي که با آن مواجه شده ايد را دربر گيرد تا بتوانيم راه حل مناسبي را به شما ارائه نماييم.

جزئيات تماس: ايران، تهران، ميدان نوبنياد، نبش کوهستان پنجم، پلاک 6 طبقه دوم، دفتر خدمات مشتريان StayInIran
تلفن: 26453802 (009821)