7. خط مشي لغو )کنسلي) رزرو اقامتگاه

نحوه کنسلي به منظور حمايت از مهمانان و ميزبانان وجود دارند و به اجرا گذارده مي شوند. هرگونه ليست نويسي و رزرو بر روي وبسايت بايد به روشني خط مشي کنسلي قابل اعمال را تعيين نمايد و خط مشي سختگيرانه کنسلي (به شرح تعريف شده در ذيل) در خصوص رزروهاي بيش از ۲۸ شب مجري خواهد بود.

به عنوان ميزبان يا مهمان، شما تأييد و موافقت مي نماييد که:

الف) در صورت عدم ورود مهمان، هزينه نظافت هميشه مسترد مي گردد؛

ب) هزينه خدماتStayInIran (هزينه مهمان و هزينه ميزبان) قابل استرداد به فردي که رزرو را لغو نموده است نمي باشد؛

ج) در صورتي که شکايتي از طرف هر يک از طرفين باشدStayInIran بايد ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ ورود بطور مکتوب از آن مطلع شود؛

د)StayInIran هر موقع که لازم باشد اقدام به ميانجيگري مي نمايد و نظر آن قاطع هرگونه دعوي و اختلاف مي باشد؛

هـ) رزرو تأييد شده زماني رسماً لغو مي گردد که مهمان کليد لغو / کنسلي را بر روي صفحه تأييد کنسلي بزند؛

و) ممکن است که کنسلي توسطStayInIran به دليل امنيتي يا شرايط قابل توجيح، جايگزين خط مشي هاي کنسلي شود. لطفاً اين استثنائات را مورد مطالعه قرار دهيد؛

ز) مالياتهاي مربوطه دريافت و پرداخت خواهد شد.

ميزبان

StayInIran  به ميزبانان اجازه مي دهد که براي اقامتگاه خود هر يک از خط مشي هاي کنسلي را از ميان اين سه مورد انتخاب نمايند:

 1. منعطف: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها)را تا ۲ هفته قبل از ورود اجازه مي دهد
 2. متوسط: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۳ هفته قبل از ورود را اجازه مي دهد
 3. سختگيرانه: استرداد ۵۰% (به استثناي هزينه ها) تا ۴ هفته قبل از ورود را اجازه مي دهد

خط مشي سختگيرانه کنسلي، صرفنظر از خط مشي عادي کنسلي برگزيده شده براي اقامتگاه، به کليه رزروهايي که بيش از ۲۸ شب هستند اعمال مي شود.

 1. منعطف: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۲ هفته قبل از ورود
 • براي استرداد کامل، مهمان بايد رزرو تأييد شده را ۲ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۲ هفته قبل کنسل نماييد.
 • در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۲ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبها تا ۲ هفته بعد از لغو قابل استرداد نخواهند بود، اما شبهاي باقيمانده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد (به استثناي هزينه ها).
 • در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهايي که در ۲ هفته پس از کنسلي رسمي استفاده نشده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد.

    2. متوسط: استرداد کامل (به استثناي هزينه ها) تا ۳ هفته قبل از ورود

 • براي استرداد کامل، مهمان بايد بايد رزرو تأييد شده را ۳ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۳ هفته قبل کنسل نماييد.
 • در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۳ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبها تا ۳ هفته پس از کنسلي قابل استرداد نخواهند بود، اما شبهاي باقيمانده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد (به استثناي هزينه ها).
 • در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهايي که در ۳ هفته پس از کنسلي رسمي استفاده نشده به صورت ۱۰۰% مسترد مي گردد.

   3. سختگيرانه: استرداد ۵۰% (به استثناي هزينه ها) تا ۴ هفته قبل از ورود

 • براي استرداد ۵۰%، مهمان بايد بايد رزرو تأييد شده را ۴ هفته کامل قبل از ورود لغو نمايد. براي مثال، در صورتي که ورود در روز جمعه است، شما بايد از جمعه ۴ هفته قبل کنسل نماييد.
 • در صورتي که مهمان در مدتي کمتر از ۴ هفته قبل از ورود کنسل نمايد، شبهاي استفاده نشده قابل استرداد نخواهد بود.
 • در صورتي که مهمان برسد و تصميم بگيرد که زودتر اقامتگاه را ترک نمايد، شبهاي استفاده نشده قابل استرداد نخواهد بود

شرايط قابل توجيح براي کنسلي رزرو تأييد شده توسط ميزبانان

ميزبانان تنها در شرايط نادر ذيل که شرايط قابل توجيح به شرح ذيل مجري مي باشد مي توانند رزرو تأييد شده را بدون جريمه لغو نمايند:

الف) فوت ميزبان

ب) ) آسيب ديدگي ملک

ج) فجايع طبيعي يا ناآرامي سياسي در کشوري که اقامتگاه در آن واقع است

د) مشکلات نگهداري که قابليت اقامتگاه را براي ميزباني تحت تأثير قرار دهد

در چنين شرايطي و تنها در صورت ارائه مدارک مقتضي، StayInIran مي تواند تصميم به اعراض از جريمه کنسلي مندرج در اين شرايط و ضوابط اتخاذ نمايد.

مهمان

مهمانان مي توانند با مشاهده برنامه سفر خود و بررسي جريمه کنسلي قابل اعمال و سپس انتخاب گزينه "کنسل" موجود بر روي رزرو مربوطه، رزرو تأييد شده خود را کنسل نمايند.

شرايط قابل توجيح براي کنسلي رزرو تأييد شده توسط مهمانان

مهمانان تنها در شرايط نادر ذيل که شرايط قابل توجيح به شرح ذيل مجري مي باشد مي توانند رزرو تأييد شده را بدون جريمه لغو نمايند:

الف) فوت مهمان

ب) فجايع طبيعي يا ناآرامي سياسي در کشوري که اقامتگاه در آن واقع است

در چنين شرايطي و تنها در صورت ارائه مدارک مقتضي، StayInIran  مي تواند تصميم به اعراض از جريمه کنسلي مندرج در خط مشي هاي کنسلي نمايد.